Legislatíva
Spoločnosť

Obchodné podmienky spoločnosti CloseRocket - spoločnosť

1 Úvodné ustanovenia

1.1 Nasledujúce obchodné podmienky (ďalej len „Obchodné podmienky„) upravujú váš prístup a používanie webovej stránky a mobilnej aplikácie, vrátane akéhokoľvek obsahu, funkcionality a služieb ponúkaných na alebo prostredníctvom www.closerocket.com CloseRocket (ďalej len „Stránka„) spoločnosťou Deal machine s. r. o., so sídlom Hlboká cesta 1418/42, 010 01 Žilina, Slovenská republika, IČO: 55 209 971, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sro, Vložka č.: 81291/L, v príslušnom znení (ďalej len „CloseRocket„, „my“ alebo „nás„). Definície „vy“ alebo „používateľ“ znamenajú vás ako používateľa Stránky.

1.2 Prosím, pozorne si prečítajte Obchodné podmienky predtým, ako začnete používať Stránku. Používaním Stránky, vytvorením Účtu alebo kliknutím na tlačidlo pre prijatie alebo súhlas s Obchodnými podmienkami, ak je táto možnosť dostupná, súhlasíte a zaväzujete sa, buď vo vlastnom mene alebo v mene svojho zamestnávateľa alebo iného subjektu (ak je to relevantné), že budete viazaní a budete dodržiavať tieto Obchodné podmienky. Ďalej potvrdzujete, že ste prečítali a porozumeli ste našim Zásadám ochrany osobných údajov, ktoré nájdete na: Privacy Policy – CloseRocket. Ak nesúhlasíte s týmito Obchodnými podmienkami alebo Zásadami ochrany osobných údajov, nesmiete pristupovať k Stránke ani ju používať. Podrobnejšie pravidlá týkajúce sa činnosti a používania Stránky nájdete v príslušných článkoch týchto Obchodných podmienok.

1.3 Táto Stránka je ponúkaná a dostupná pre používateľov, ktorí dovŕšili vek aspoň 18 rokov a sú právne spôsobilí na uzatvorenie záväzných zmlúv. Ak ste mladší ako 18 rokov, nesmiete používať Stránku alebo služby CloseRocket. Používaním Stránky vyhlasujete a zaručujete, že spĺňate všetky uvedené kritériá spôsobilosti. Ak ich nespĺňate, nesmiete pristupovať k Stránke ani ju používať.

1.4 Náš tím zákazníckej podpory je Vám k dispozícii, ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa Stránky alebo Obchodných podmienok. Náš tím zákazníckej podpory môžete kontaktovať zaslaním požiadavky na e-mailovú adresu: [email protected].

1.5 Pôvodným jazykom týchto Obchodných podmienok, ako aj všetkých iných textov na Stránke, je angličtina. CloseRocket poskytuje túto prekladovú verziu len pre Vaše pohodlie. V prípade rozporu medzi pôvodnou anglickou verziou a akýmkoľvek prekladom, má prednosť anglická verzia.

1.6 CloseRocket je platforma šitá na mieru pre všetkých – začínajúce firmy, stredne veľké podniky, väčšie tímy a firmy. Obchodníci v katalógu CloseRocket sú povinní dodržiavať určité profesionálne štandardy. Obchodníci zaradení do katalógu CloseRocket budú pravidelne hodnotení CloseRocket, aby sa zabezpečila ich vysoká miera profesionality. CloseRocket si vyhradzuje právo odstrániť Obchodníkov zo svojho katalógu.

2 KĽÚČOVÉ POJMY

2.1 Databáza je databáza osôb vedená v Pipedrive (alebo podobne), ktorú Spoločnosť riadne (v súlade so zákonom) zdieľa s CloseRocket, alebo naopak, CloseRocket zdieľa so Spoločnosťou,  na účely zdieľania Databázy s Obchodníkmi s cieľom dokončiť Obchodný cyklus.

2.2 Obchodník je používateľ, ktorý ponúka a vykonáva služby prostredníctvom Stránky.

2.3 Obchodný cyklus znamená súbor služieb objednaných Spoločnosťou a vykonávaných CloseRocket (v konečnom dôsledku zodpovedajúcimi Obchodníkmi).

2.4 Objednávky sú formálne zmluvy medzi Spoločnosťou a CloseRocket po tom, čo (a) Spoločnosť vyplní objednávkový formulár na Stránke a (b) Obchodníci, vyčlenení CloseRocket, potvrdili záujem pracovať pre konkrétnu Spoločnosť.

2.5 Spoločnosti sú používatelia, ktorí nakupujú služby na Stránke.

2.6 Stripe Connect je platforma, ktorú CloseRocket používa na vyplácanie príjmov Obchodníkom a prijímanie platieb od Spoločností.

2.7 Účet znamená profil, ktorý si vytvoria Obchodníci a Spoločnosti tým, že vyplnia formulár na Stránke a súhlasia s týmito Obchodnými podmienkami a ktorý obsahuje všetky informácie potrebné na prepojenie Obchodníkov so Spoločnosťami.

3 PREHĽAD (ZÁKLADNÉ POJMY V SKRATKE)

3.1 Stránku môžu používať len registrovaní používatelia. Registrácia je bezplatná. Pri vytvorení Účtu súhlasíte s tým, že nám poskytnete presné, úplné a aktuálne informácie a nesmiete vytvárať Účet na podvodné alebo zavádzajúce účely. Ste výlučne zodpovední za akúkoľvek činnosť na svojom Účte a za zachovanie dôvernosti a bezpečnosti svojho hesla. Nenesieme zodpovednosť za žiadne vaše konanie alebo opomenutie v súvislosti s vaším Účtom.

3.2 Spoločnosti platia CloseRocket za vytvorenie Objednávky vopred.

3.3 Obchodníci musia plniť Obchodné cykly, ktoré si objednali Spoločnosti.

3.4 Dbáme na vaše súkromie. Zásady ochrany osobných údajov si môžete prečítať na: Privacy Policy – CloseRocket.

4 VYTVORENIE ÚČTU A POVINNOSTI

4.1 Pri vytvorení Účtu na Stránke nám poskytnete presné a aktuálne informácie o svojom podnikaní a o službách, ktoré chcete získať.

4.2 Vyhlasujete a zaručujete sa, že máte oprávnenie uzavrieť túto zmluvu. Vyhlasujete a zaručujete sa, že máte vydané živnostenské oprávnenie v súlade s právnymi predpismi.

4.3 CloseRocket si vyhradzuje právo pozastaviť Účet alebo trvalo deaktivovať Účty z dôvodu porušeniu týchto Obchodných podmienok alebo z dôvodu akéhokoľvek nezákonného alebo nevhodného používania Stránky alebo služieb.

4.4 Porušenie Obchodných podmienok CloseRocket môže viesť k trvalému zablokovaniu Účtu.

4.5 Používatelia s deaktivovanými Účtami nebudú môcť predávať ani kupovať na CloseRocket.

4.6 Používatelia, ktorí porušili naše Obchodné podmienky a mali svoj Účet deaktivovaný, sa môžu obrátiť na náš tím zákazníckej podpory pre viac informácií o porušení a stave Účtu.

4.7 Používatelia musia byť schopní overiť vlastníctvo svojho Účtu prostredníctvom zákazníckej podpory tým, že poskytnú materiály preukazujúce vlastníctvo daného Účtu.

5 OBCHODNÝ CYKLUS

5.1 Beriete na vedomie, že platené služby, ktoré vám poskytuje CloseRocket (a v konečnom dôsledku aj Obchodníci) pozostávajú z činností, ktoré sa majú vykonávať v rámci Obchodného cyklu. Beriete tiež na vedomie, že CloseRocket nezaručuje váš úspech na trhu ani množstvo predaných produktov. CloseRocket garantuje iba vykonávanie činností na základe dohodnutého Obchodného cyklu a má nárok na platby podľa článku 6 nižšie výlučne iba na základe dokončenia Obchodného cyklu.

5.2 Obchodné cykly dokončené CloseRocket, a v konečnom dôsledku aj Obchodníkom, závisia od typu Obchodného cyklu, ktorý si Spoločnosť objednala v Objednávke. Existujú dva rôzne typy Obchodných cyklov: (i) Základný Obchodný cyklus; a (ii) Premium Obchodný cyklus. Obchodné cykly budú Spoločnosti dostupné počas Objednávky s podrobným popisom ich obsahu.

5.3 CloseRocket je povinný riadne dokončiť Obchodné cykly objednané Spoločnosťou v rámci Objednávky.

5.4 Ak Spoločnosť nie je spokojná s výkonom zodpovedajúcich Obchodníkov, Spoločnosť môže požiadať CloseRocket, aby zmenila Obchodníkov. Spoločnosť a Obchodník berú na vedomie, že priradenie sa uskutočňuje v 15. deň každého kalendárneho mesiaca a je účinné od začiatku nasledujúceho kalendárneho mesiaca po priradení.

5.5 Pre riadne dokončenie Obchodných cyklov, CloseRocket a Obchodníci pristupujú k Databáze. Spoločnosť sa zaväzuje v súvislosti s Databázou poskytnúť CloseRocket súčinnosť za účelom riadneho vykonania Obchodného cyklu. Súčinnosť Spoločnosti sa bude týkať najmä zoznamu potenciálnych zákazníkov, ktorých bude Obchodník oslovovať za účelom plnenia Obchodných cyklov.

5.6 V prípade, ak Spoločnosť neposkytne CloseRocket súčinnosť do 15 dní odo dňa jej vyžiadania CloseRocket, CloseRocket bezodkladne prestane poskytovať služby podľa Objednávky a nebude v nich pokračovať dovtedy, kým Spoločnosť neposkytne požadovanú súčinnosť. V takomto prípade CloseRocket poskytne Spoločnosti zľavu vo výške 20 % z bežného Poplatku, a to až do ukončenia zmluvy. Pre vylúčenie akýchkoľvek povinností, postup podľa tohto článku 5.6 nepredstavuje ukončenie zmluvy.

6 POPLATOK A BONUS

6.1 CloseRocket má nárok na vyplatenie jednorazového poplatku od Spoločnosti za úvodné nastavenie, popis ktorého sa nachádza na Stránke, v sume schválenej Spoločnosťou v Objednávke („ďalej len Poplatok za úvodné nastavenie„).

6.2 CloseRocket má nárok na vyplatenie mesačného poplatku od Spoločnosti za dokončenie Obchodného cyklu v sume schválenej Spoločnosťou v Objednávke („ďalej len Poplatok„).

6.3 Okrem Poplatku má CloseRocket nárok na bonus z predaných produktov CloseRocket (ďalej len „Bonus„). Bonus sa dohodne písomne medzi CloseRocket a Spoločnosťou, pri Objednávke Spoločnosti.

6.4 Poplatok za úvodné nastavenie bude CloseRocket vyplatený jednorazovo na základe faktúry vystavenej CloseRocket pre Spoločnosť. Faktúra musí byť uhradená pred Vašou prvou Objednávkou, aby Vám CloseRocket mohlo priradiť Obchodníka a plniť si svoje povinnosti v súvislosti s úvodným nastavením.

6.5 Poplatok bude CloseRocket vyplácaný mesačne na základe faktúry vystavenej CloseRocket pre Spoločnosť. Faktúra musí byť uhradená 15 dní pred začiatkom každého kalendárneho mesiaca, aby mohli Obchodníci začať vykonávať Obchodný cyklus.

6.6 Bonus bude CloseRocket vyplácaný mesačne na základe samostatnej faktúry vystavenej CloseRocket pre Spoločnosť. Bonus bude vyplatený po tom, ako Spoločnosť potvrdí, že platba za predané produkty bola prijatá Spoločnosťou. Spoločnosť je povinná potvrdiť prijatie platby za predané produkty do 3 dní od jej prijatia. Ak Spoločnosť neposkytne potvrdenie alebo popretie prijatia platby do 10 dní od riadne vykonaného predaja podľa správy Obchodníka, platba sa považuje za prijatú a CloseRocket má nárok na Bonus.

6.7 Každá faktúra vystavená CloseRocket podľa týchto Obchodných podmienok bude splatná do 15 dní od jej doručenia Spoločnosti, pričom jej úhrada bude uskutočnená šekom alebo prevodom na bankový účet CloseRocket. Každá faktúra musí obsahovať podstatné náležitosti vyžadované príslušnými právnymi predpismi. Ak by niektorá z týchto podstatných náležitostí chýbala, Spoločnosť je oprávnená vrátiť faktúru CloseRocket na opravu v takom prípade začne plynúť lehota splatnosti až po doručení opravenej faktúry Spoločnosti.

6.8 Spoločnosti nesmú ponúkať ani prijímať platby priamo ani nepriamo žiadnym iným spôsobom ako prostredníctvom Stránky. Akékoľvek porušenie tohto ustanovenia bude mať za následok zmluvnú pokutu vo výške 2.000 EUR, splatnú CloseRocket do 30 kalendárnych dní od takého porušenia. Na tento účel vystaví CloseRocket faktúru Spoločnosti. Spoločnosť je tiež povinná uhradiť všetky škody spôsobené CloseRocket v dôsledku porušenia tohto ustanovenia, ktoré sú vyššie ako výška zmluvnej pokuty.

7 OBJEDNÁVKY

7.1 Po potvrdení platby Poplatku CloseRocket bude vytvorená vaša Objednávka a pridelené unikátne číslo objednávky CloseRocket.

7.2 Po pridelení čísla objednávky Objednávke vám bude pridelený Obchodník na základe informácií, ktoré ste uviedli v objednávkovom formulári a vo svojom profile.

7.3 CloseRocket nezaručuje možnosť priradenia Obchodníka. Ak CloseRocket nie je schopný priradiť Obchodníka pre Spoločnosť do 2 mesiacov od dátumu riadne podanej Objednávky, CloseRocket nemá nárok na Poplatok a vráti ho Spoločnosti do 15 dní.

7.4 Keď je Obchodník priradený k Spoločnosti, vykonáva Obchodný cyklus každý mesiac počas doby uvedenej v Objednávke. Obchodníci musia riadne dodať dokončený Obchodný cyklus a nahlásiť jeho dokončenie CloseRocket.

7.5 Obchodníci sú povinní plniť dodávateľské činnosti uvedené v Obchodnom cykle. Nesplnenie tejto povinnosti bude mať za následok, že Obchodníci nedostanú svoju odmenu a Obchodný cyklus bude dokončený pre Spoločnosť novým Obchodníkom.

7.6 Obchodníci musia CloseRocket zasielať vyplnené súbory a/alebo doklady o práci preukazujúce dokončenie Obchodného cyklu, ktoré CloseRocket následne zašle Spoločnosti.

8 ZÁKAZ KONKURENCIE A  ZÁKAZ OSLOVOVANIA

8.1 Súhlasíte s tým, že počas trvania tejto zmluvy a po dobu jedného roka po nej nebude priamo alebo nepriamo konkurovať CloseRocket alebo oslovovať jeho Obchodníkov ani nebudete vstupovať do žiadnych zmluvných obchodných vzťahov rovnakej povahy ako je podnikanie CloseRocket, ktoré spočíva najmä v predaji produktov pre Spoločnosti Obchodníkmi CloseRocket.

8.2 Akékoľvek porušenie tohto ustanovenia bude mať za následok zmluvnú pokutu vo výške 20.000 EUR splatnú CloseRocket do 30 kalendárnych dní od takéhoto porušenia. Na tieto účely CloseRocket vystaví Spoločnosti faktúru. Spoločnosť je tiež povinná uhradiť všetky škody spôsobené CloseRocket v dôsledku porušenia tohto ustanovenia, ktoré sú vyššie ako výška zmluvnej pokuty.

9 SPRÁVANIE A OCHRANA POUŽÍVATEĽA

9.1 CloseRocket udržiava priateľské, komunitné a profesionálne prostredie. Používatelia by mali dodržiavať tento koncept pri účasti na akejkoľvek činnosti alebo rozšírení CloseRocket. Táto časť sa týka očakávaného správania, ktoré by mali používatelia dodržiavať pri interakcii na CloseRocket.

9.2 Hrubé, urážlivé, nevhodné výrazy alebo násilné správy nebudú tolerované a môžu mať za následok varovanie alebo pozastavenie/deaktivovanie Účtu.

9.3 CloseRocket je otvorený pre všetkých. Zaväzujete sa, že nebudete diskriminovať žiadneho iného používateľa na základe pohlavia, rasy, veku, náboženskej príslušnosti, sexuálnej orientácie alebo iných dôvodov a beriete na vedomie, že taká diskriminácia môže mať za následok pozastavenie/deaktivovanie vášho Účtu

9.4 Na oznámenie porušenia našich Obchodných podmienok alebo na otázky týkajúce sa vášho Účtu sa obráťte na našu zákaznícku podporu na [email protected].

10 OSOBNÉ ÚDAJE

10.1 Na ochranu súkromia našich používateľov sú ich identity uchovávané v anonymnej podobe. Vyžadovanie alebo poskytovanie e-mailových adries, Skype/IM používateľských mien, telefónnych čísel alebo akýchkoľvek iných osobných kontaktných údajov na komunikáciu mimo CloseRocket s cieľom obísť alebo zneužiť systém CloseRocket alebo platformu CloseRocket nie je povolené.

10.2 Akákoľvek nevyhnutná výmena osobných údajov potrebných na pokračovanie služby sa môže uskutočniť prostredníctvom CloseRocket.

10.3 CloseRocket neposkytuje ochranu používateľom, ktorí komunikujú mimo platformy CloseRocket.

10.4 Všetky výmeny informácií a súborov sa musia uskutočňovať výlučne prostredníctvom platformy CloseRocket, t. j. Obchodníci a Spoločnosti nekomunikujú priamo.

10.5 Akékoľvek porušenie tohto ustanovenia bude mať za následok zmluvnú pokutu vo výške 20.000 EUR splatnú CloseRocket do 30 kalendárnych dní od takéhoto porušenia. Na tieto účely CloseRocket vystaví Spoločnosti faktúru. Spoločnosť je tiež povinná uhradiť všetky škody spôsobené CloseRocket v dôsledku porušenia tohto ustanovenia, ktoré sú vyššie ako výška zmluvnej pokuty.

11 NEPOVOLENÉ POUŽITIE

11.1 Služby pre dospelých a pornografia – CloseRocket nepovoľuje žiadnu výmenu materiálov a služieb orientovaných na dospelých alebo pornografických materiálov a služieb.

11.2 Nevhodné správanie a jazyk – komunikácia na CloseRocket by mala byť priateľská, konštruktívna a profesionálna. CloseRocket odsudzuje šikanovanie, obťažovanie a nenávistné prejavy voči iným.

11.3 Phishing a spam – bezpečnosť používateľov je najvyššou prioritou. Akékoľvek pokusy o publikovanie alebo odosielanie škodlivého obsahu s úmyslom kompromitovať Účet iného používateľa alebo počítačové prostredie sú prísne zakázané. Rešpektujte súkromie našich používateľov tým, že ich nebudete kontaktovať s ponukami, otázkami, návrhmi alebo čímkoľvek, čo priamo nesúvisí s objednávkami.

11.4 Súkromie a identita – nesmiete zverejňovať ani odosielať súkromné a dôverné informácie iných osôb. Akákoľvek výmena osobných údajov potrebných na dokončenie služby musí byť poskytnutá prostredníctvom CloseRocket. Obchodníci ďalej potvrdzujú, že akékoľvek informácie, ktoré dostanú a ktoré nie sú verejne dostupné, nebudú použité na iné účely ako na poskytovanie služieb Spoločnosti. Žiadni používatelia, ktorí sa zapájajú a komunikujú mimo CloseRocket, nebudú chránení našimi Obchodnými podmienkami.

11.5 Autentický profil CloseRocket – na CloseRocket nesmiete vytvoriť falošnú identitu, skresľovať svoju identitu, vytvoriť profil CloseRocket pre niekoho iného ako pre seba (skutočnú osobu) alebo používať či pokúšať sa používať Účet alebo informácie iného používateľa; Informácie vo vašom profile vrátane vášho popisu, zručností, miesta atď. síce môžu zostať anonymné, ale musia byť presné a úplné a nesmú byť zavádzajúce, nezákonné, urážlivé alebo inak škodlivé. CloseRocket si vyhradzuje právo požadovať od používateľov, aby prešli procesom overenia, aby mohli používať Stránku (či už pomocou občianskeho preukazu, telefónu, kamery atď.).

11.6 Podvody / nezákonné používanie – CloseRocket nesmiete používať na žiadne nezákonné účely alebo na vykonávanie nezákonných činností.

11.7 Viacero Účtov – aby sa zabránilo podvodom a zneužitiu, používatelia môžu vlastniť najviac jeden aktívny Účet CloseRocket. Každý ďalší Účet, o ktorom sa zistí, že bol vytvorený na obchádzanie smerníc, podporu konkurenčných výhod alebo zavádzanie komunity CloseRocket, bude deaktivovaný. Hromadné vytváranie Účtov môže mať za následok zablokovanie všetkých súvisiacich Účtov. Poznámka: akékoľvek porušenie Obchodných podmienok CloseRocket je dôvodom na trvalé zablokovanie všetkých Účtov.

11.8 Cielené zneužívanie – netolerujeme používateľov, ktorí sa dopúšťajú cieleného zneužívania alebo obťažovania iných používateľov na CloseRocket. To zahŕňa vytváranie nových viacnásobných Účtov s cieľom obťažovať členov prostredníctvom nášho systému správ alebo systému objednávok.

11.9 Predaj Účtov – Účty CloseRocket nesmiete kupovať ani predávať.

12 VLASTNÍCKE OBMEDZENIA

12.1 Stránka, vrátane jej všeobecného usporiadania, vzhľadu, dizajnu, informácií, obsahu a iných materiálov, ktoré sú na nej k dispozícii, je výlučným vlastníctvom CloseRocket a je chránená autorskými právami, ochrannými známkami a inými zákonmi o duševnom vlastníctve. Používatelia nemajú žiadne právo a výslovne súhlasia s tým, že v súvislosti so Stránkou alebo akoukoľvek jej časťou, komponentom alebo rozšírením (vrátane jej mobilných aplikácií) nebudú robiť nasledujúce kroky: (i) kopírovať, prenášať, prispôsobovať, upravovať, distribuovať, vysielať, zobrazovať, vytvárať odvodené diela, publikovať alebo reprodukovať akýmkoľvek spôsobom; (ii) spätne zostavovať, dekompilovať, spätne analyzovať alebo sa inak pokúšať odvodiť jej zdrojový kód, základné myšlienky, algoritmy, štruktúru alebo organizáciu; (iii) odstraňovať akékoľvek upozornenie o autorských právach, identifikáciu alebo akékoľvek iné upozornenia o vlastníckych právach; (iv) používať automatizovaný softvér (botov), hackerské programy, modifikácie (módy) alebo akýkoľvek iný neoprávnený softvér tretích strán určený na modifikáciu Stránky; (v) pokúšať sa získať neoprávnený prístup, zasahovať, poškodiť alebo narušiť Stránku alebo počítačové systémy alebo siete pripojené k Stránke; (vi) obchádzať, odstraňovať, meniť, deaktivovať, degradovať alebo zmariť akékoľvek technologické opatrenia alebo ochranu obsahu Stránky; (vii) používať akékoľvek roboty, pavúky, prehľadávače alebo iné automatické zariadenia, procesy, softvér alebo dotazy, ktoré zachytávajú, „dolujú“, škrabú alebo inak pristupujú k Stránke s cieľom monitorovať, získavať, kopírovať alebo zhromažďovať informácie alebo údaje zo Stránky alebo prostredníctvom Stránky, alebo sa zapojiť do akéhokoľvek manuálneho procesu s cieľom urobiť to isté, (viii) zavádzať akékoľvek vírusy, trójske kone, červy, logické bomby alebo iné materiály, ktoré sú škodlivé alebo technologicky škodlivé, do našich systémov, (ix) používať Stránku akýmkoľvek spôsobom, ktorý by mohol poškodiť, znemožniť, preťažiť alebo znefunkčniť Stránku, alebo zasahovať do užívania Stránky inými používateľmi, alebo (x) pristupovať alebo používať Stránku akýmkoľvek spôsobom, ktorý nie je výslovne povolený týmito Obchodnými podmienkami. Používatelia sa tiež zaväzujú, že nedovolia ani nepoveria nikoho iného, aby robil čokoľvek z vyššie uvedeného.

12.2 Okrem obmedzeného práva používať Stránku v súlade s týmito Obchodnými podmienkami vlastní CloseRocket všetky práva, tituly a podiely na Stránke (vrátane všetkých práv duševného vlastníctva na nej) a používateľ sa zaväzuje, že nebude vykonávať žiadne kroky, ktoré by boli v rozpore s týmito vlastníckymi podielmi. Vyhradzujeme si všetky práva v súvislosti so Stránkou a jej obsahom vrátane, bez obmedzenia, výhradného práva na vytváranie odvodených diel.

13 ZACHOVANIE DÔVERNOSTI

13.1 Spoločnosti berú na vedomie, že môže nastať situácia, kedy Obchodníci sprístupnia Spoločnosti určité dôverné informácie, za účelom poskytovania objednaných služieb, a aby tieto dôverné informácie chránili pred neoprávneným použitím a zverejnením. Spoločnosti preto súhlasia, že so všetkými informáciami získanými od Obchodníkov budú zaobchádzať ako s vysoko citlivým, prísne tajným a utajovaným materiálom. Bez toho, aby sa odchýlili od vyššie uvedeného, sa Spoločnosti výslovne zaväzujú (i) zachovávať prísnu dôvernosť všetkých takýchto informácií; (ii) neposkytovať informácie žiadnym tretím stranám; (iii) nepoužívať informácie na iné účely ako na dodanie objednaných služieb; a (vi) nekopírovať ani nereprodukovať žiadne informácie bez súhlasu Obchodníka.

13.2 Akékoľvek porušenie tohto ustanovenia bude mať za následok zmluvnú pokutu vo výške 10.000 EUR splatnú CloseRocket do 30 kalendárnych dní od takéhoto porušenia. Na tieto účely CloseRocket vystaví Spoločnosti faktúru. Spoločnosť je tiež povinná uhradiť všetky škody spôsobené CloseRocket v dôsledku porušenia tohto ustanovenia, ktoré sú vyššie ako výška zmluvnej pokuty.

14 VYLÚČENIE ZODPOVEDNOSTI ZA ZÁRUKU

14.1 Používanie tejto Stránky, jej obsahu a akýchkoľvek služieb získaných prostredníctvom Stránky je na vaše vlastné riziko. Stránka, jej obsah a akékoľvek služby získané na jej základe sú poskytované v stave, v akom sú, a v stave, v akom sú k dispozícii, bez akýchkoľvek záruk, či už výslovných alebo predpokladaných. CloseRocket ani žiadna osoba spojená s CloseRocket neposkytuje žiadnu záruku ani vyhlásenie týkajúce sa úplnosti, bezpečnosti, spoľahlivosti, kvality, presnosti alebo dostupnosti Stránky.

14.2 Vyššie uvedené nemá vplyv na žiadne záruky, ktoré nemožno vylúčiť alebo obmedziť podľa platných právnych predpisov.

15 OBMEDZENIE ZODPOVEDNOSTI

15.1 CloseRocket, jej ovládané alebo ovládajúce spoločnosti alebo ich poskytovatelia licencií, poskytovatelia služieb, zamestnanci, zástupcovia, vedúci pracovníci alebo riaditelia v žiadnom prípade nenesú zodpovednosť za škody akéhokoľvek druhu na základe akejkoľvek právnej teórie, ktoré vznikli v dôsledku alebo v súvislosti s vaším používaním alebo neschopnosťou používať túto Stránku, akékoľvek webové stránky, na ktoré sa odkazuje, akýkoľvek obsah na tejto Stránke alebo takýchto iných webových stránkach alebo akékoľvek služby získané prostredníctvom tejto Stránky alebo takýchto iných webových stránok, vrátane priamych, nepriamych, osobitných, náhodných, následných alebo represívnych škôd, okrem iného vrátane ujmy na zdraví, bolesti a utrpenia, citového rozrušenia, straty príjmov, straty zisku, straty podnikania alebo očakávaných úspor, straty používania, straty dobrej povesti, straty údajov, a to bez ohľadu na to, či boli spôsobené na základe protiprávneho konania (vrátane nedbanlivosti), porušenia zmluvy alebo inak, aj keď sa dali predvídať.

15.2 Vyššie uvedené nemá vplyv na zodpovednosť, ktorú nemožno vylúčiť alebo obmedziť podľa platných právnych predpisov.

16 KOMUNIKÁCIA

16.1 Ak nie je uvedené inak, vzájomná komunikácia medzi vami a CloseRocket bude prebiehať písomne v slovenskom jazyku a bude doručovaná na fyzické adresy a/alebo e-mailové adresy uvedené vo vašom Účte. Oznámenie/dokumenty sa budú považovať za doručené:

16.1.1 v prípade osobného doručenia odovzdaním písomnosti osobe oprávnenej prijímať písomnosti v mene prijímajúcej strany, ktorá je adresátom, a podpisom tejto osoby na doručenke a/alebo kópii doručenky alebo odmietnutím prijatia písomnosti touto osobou, čo sa preukáže vyhlásením tejto osoby alebo najmenej dvoch (2) ďalších osôb, ktoré boli prítomné pri odmietnutí doručenia;

16.1.2 v prípade doručovania poštou alebo kuriérskou službou doručením písomnosti na adresu prijímajúcej strany uvedenú vo vašom Účte (alebo na inú adresu, ktorá je skutočnou adresou bydliska alebo sídla prijímajúcej strany) a v prípade doručovania doporučenou poštou odovzdaním písomnosti osobe oprávnenej prijímať písomnosti za prijímajúcu stranu, ktorá je adresátom, a podpisom tejto osoby na doručenke, najneskôr však do troch (3) dní odo dňa uvedeného na potvrdení o odoslaní, bez ohľadu na to, či bolo doručenie úspešné alebo nie;

16.1.3 v prípade doručenia prostredníctvom e-mailu na e-mailové adresy uvedené vo vašom Účte alebo na iné e-mailové adresy, ktoré sú vám a/alebo CloseRocket známe, v okamihu prijatia potvrdenia o doručení adresátom, najneskôr však do 24 hodín od odoslania e-mailu, bez ohľadu na to, či bolo doručenie úspešné alebo nie.

16.2 Ak sa oznámenie/dokument doručuje viacerými spôsobmi doručenia, považuje sa takéto oznámenie/dokument za doručené v ten deň, v ktorý doručenie nastane skôr.

16.3 Vy aj CloseRocket ste oprávnení určiť novú adresu na doručovanie oznámení/dokumentov. Pokiaľ vy a/alebo CloseRocket písomne neoznámite druhej strane takúto zmenu aspoň päť (5) pracovných dní vopred, všetky oznámenia/dokumenty môžu byť účinne doručované a doručené na predchádzajúcu adresu uvedenú vo vašom Účte.

17 PLATNOSŤ A UKONČENIE TEJTO DOHODY

17.1 Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť v okamihu, keď vyplníte formulár na registráciu Účtu na Stránke.

17.2 Počas prvých troch mesiacov od potvrdenia Objednávky nemôžete ukončiť spoluprácu s CloseRocket, s výnimkou prípadov podstatného porušenia tejto zmluvy alebo zákonných povinností.

17.3 Po uplynutí úvodného trojmesačného obdobia môže ktorákoľvek zo strán ukončiť zmluvu a to písomnou výpoveďou doručenou druhej strane najmenej jeden kalendárny mesiac pred ukončením zmluvy.

18 ROZHODNÉ PRÁVO A RIEŠENIE SPOROV

18.1 Tieto Obchodné podmienky sa riadia a vykladajú v súlade s právom Slovenskej republiky.

18.2 Všetky spory vyplývajúce z týchto Obchodných podmienok alebo s nimi súvisiace budú rozhodovať súdy Slovenskej republiky.

19 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

19.1 CloseRocket môže priebežne vykonávať zmeny svojich Obchodných podmienok. Po vykonaní týchto zmien CloseRocket sprístupní novú verziu Obchodných podmienok na tejto stránke.

19.2 Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že ak budete používať CloseRocket po dátume, kedy sa zmenili Obchodné podmienky, CloseRocket bude považovať vaše používanie za súhlas s aktualizovanými Obchodnými podmienkami.

19.3 Každé ustanovenie týchto Obchodných podmienok je vykladané tak, aby bolo platné, účinné, záväzné a vynútiteľné v súlade so zákonmi Slovenskej republiky v čo najširšom rozsahu. Ak niektoré ustanovenie týchto Obchodných podmienok je alebo sa stane neplatným, nulitným, neúčinným alebo nevykonateľným, nebude to mať žiadny vplyv na platnosť, účinnosť a vykonateľnosť ostatných ustanovení týchto Obchodných podmienok, pokiaľ to samotná povaha takéhoto ustanovenia nevylučuje podľa právnych predpisov Slovenskej republiky.