Legislatíva
Obchodníci

Zmluvné podmienky spoločnosti CloseRocket - obchodníci

1 VŠEOBECNÉ
 
1.1 Váš prístup k webovej stránke a mobilnej aplikácii CloseRocket ako aj ich používanie, vrátane ich obsahu, funkcií a služieb, ktoré na stránke www.closerocket.com (ďalej len „stránka“) alebo prostredníctvom nej ponúka spoločnosť Deal machine s. r. o. so sídlom na adrese Hlboká cesta 1418/42, 010 01 Žilina, Slovenská republika, IČO: 55 209 971, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: sro, vložka č.: 81291/L (ďalej len „CloseRocket“) sa bude riadiť nasledujúcimi zmluvnými podmienkami (ďalej len „zmluvné podmienky“). Pojem „vy“ alebo „používateľ“ sa odvoláva na vás ako na používateľa stránky.
 
1.2 Pred použitím stránky si pozorne prečítajte zmluvné podmienky. Používaním stránky, otvorením si účtu alebo kliknutím na prijatie zmluvných podmienok alebo na súhlas so zmluvnými podmienkami v prípade sprístupnenia tejto možnosti prijímate vo svojom mene alebo v mene svojho zamestnávateľa, resp. akéhokoľvek iného právneho subjektu (v prípade potreby) záväzok plnenia zmluvných podmienok, ktoré sú tu zahrnuté formou odkazu, a súhlasíte s ich znením. Ďalej potvrdzujete, že ste si prečítali naše zásady ochrany osobných údajov (ktoré nájdete tu) a rozumiete im. Ak nesúhlasíte s týmito zmluvnými podmienkami alebo zásadami ochrany osobných údajov, k stránke nepristupujte ani ju nepoužívajte. Podrobnejšie zásady týkajúce sa aktivity na stránke a používania stránky nájdete v konkrétnych článkoch.
 
1.3 Táto stránka je v ponuke a k dispozícii pre používateľov vo veku najmenej 18 rokov, ktorí dosiahli vek na uzavretie záväznej zmluvy. Ak máte menej ako 18 rokov, nie ste oprávnení používať túto stránku ani služby spoločnosti CloseRocket. Používaním tejto stránky vyhlasujete, že spĺňate všetky vyššie uvedené požiadavky na spôsobilosť. Ak všetky tieto požiadavky nespĺňate, na stránku nesmiete pristupovať ani nemáte oprávnenie ju používať.
 
1.4 V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa stránky alebo zmluvných podmienok je vám k dispozícii náš tím zákazníckej podpory. Tím zákazníckej podpory môžete kontaktovať odoslaním žiadosti na e-mailovú adresu: katka@closerocket.com.
 
1.5 Pôvodným jazykom týchto zmluvných podmienok, ako aj všetkých ostatných textov na stránke je angličtina. CloseRocket uvádza tento preklad len na informačné účely. V prípade rozporu medzi originálnou anglickou verziou a akýmkoľvek prekladom má prednosť anglická verzia.
 
1.6 CloseRocket je platforma šitá na mieru pre všetkých – pre startupy, stredne veľké firmy, väčšie tímy a podniky. Obchodníci uvedení v katalógu CloseRocket sú povinní dodržiavať určité profesionálne štandardy. Oprávnení obchodníci uvedení v katalógu CloseRocket bude CloseRocket pravidelne hodnotiť, aby sa zabezpečila ich vysoká profesionalita. CloseRocket si vyhradzuje právo vyradiť z katalógu CloseRocket obchodníkov, ktorí nespĺňajú profesionálne štandardy.
 
2 KĽÚČOVÉ POJMY
 
2.1 Účet – profil obchodníkov a spoločností, ktorý si vytvoria vyplnením formulára na stránke a vyjadrením súhlasu s týmito zmluvnými podmienkami a ktorý obsahuje všetky informácie potrebné na priradenie obchodníkov k spoločnostiam.
 
2.2 Spoločnosti – používatelia, ktorí nakupujú služby na stránke.
 
2.3 Databáza – databáza ľudí vedená na platforme Pipedrive (alebo na podobnej platforme), ktorú spoločnosť riadne zdieľa s CloseRocket (v súlade so zákonom) za účelom zdieľania databázy s obchodníkmi pri plnení obchodného cyklu.
 
2.4 Objednávky – formálne dohody medzi spoločnosťou a platformou CloseRocket uzavreté po tom, ako (a) spoločnosť vyplní objednávkový formulár na stránke a po tom ako (b) obchodníci priradení platformou CloseRocket potvrdia záujem pracovať pre konkrétnu spoločnosť.
 
2.5 Obchodný cyklus – súbor služieb, ktorý si objednáva spoločnosť a ktorý poskytuje platforma CloseRocket (prostredníctvom priradeného obchodníka) podľa článku 5.5 týchto zmluvných podmienok.
 
2.6 Obchodník – používateľ, ktorý ponúka a dodáva služby prostredníctvom stránky.
 
2.7 Obchodná stratégia – individuálne vypracovaná stratégia, na základe ktorej sa realizujú obchodné cykly a ktorá je definovaná v bode 5.4 týchto zmluvných podmienok.
 
2.8 Stripe Connect – platforma, ktorú CloseRocket používa na vyplácanie príjmov obchodníkom a na prijímanie platieb od spoločností.
 
3 PREHĽAD (ZÁKLADNÉ POJMY V SKRATKE)
 
3.1 Stránku môžu používať iba registrovaní používatelia. Registrácia je bezplatná. Registráciou účtu súhlasíte s tým, že nám poskytnete presné, úplné a aktualizované informácie a že si účet nevytvoríte na podvodné alebo zavádzajúce účely. Za akúkoľvek aktivitu na svojom účte a za zachovanie dôvernosti a bezpečnosti vášho hesla ste zodpovední výhradne vy. Nenesieme zodpovednosť za žiadne konanie alebo opomenutie z vašej strany v súvislosti s vaším účtom.
 
3.2 Spoločnosti platia platforme CloseRocket za vytvorenie objednávky vopred.
 
3.3 Obchodníci sú povinní plniť obchodné cykly, ktoré si spoločnosti objednajú.
 
3.4 Pri zadávaní objednávky získavajú spoločnosti všetky práva na dodané dielo, pokiaľ to platforma CloseRocket nestanoví inak.
 
3.5 Záleží nám na ochrane vašich osobných údajov. Naše zásady ochrany osobných údajov si môžete prečítať tu.
 
4 VYTVORENIE ÚČTU A POVINNOSTI
 
4.1 Na stránke si vytvoríte účet, pričom uvediete presné a aktuálne informácie o vašich schopnostiach, skúsenostiach a dostupnosti.
 
4.2 Po vytvorení účtu na stránke ste povinní prečítať si naše vzdelávacie materiály. Ste povinní vo svojom účte označiť políčko, ktorým potvrdzujete, že ste si vzdelávacie materiály prečítali, rozumiete im a súhlasíte s nimi.
 
4.3 Súhlasíte s tým, že budete CloseRocket zastupovať profesionálne a eticky, budete zachovávať dôvernosť informácií o spoločnosti, s ktorou budete spolupracovať, a budete propagovať pozitívny obraz platformy CloseRocket.
 
4.4 Rozumiete a potvrdzujete, že platforma CloseRocket si ponecháva určité percento zo sumy zaplatenej spoločnosťou ako kompenzáciu za to, že vás so spoločnosťami prepája.
 
4.5 Vyhlasujete a potvrdzujete, že máte zákonné právo poskytovať služby, ktoré zahŕňajú najmä plnenie obchodného cyklu. Vyhlasujete a potvrdzujete, že máte registrované živnostenské oprávnenie v súlade so zákonmi o registrácii.
 
4.6 Obchodníci sú zodpovední za obstaranie poistenia všeobecnej zodpovednosti s krytím, ktoré je dostatočné na pokrytie všetkých rizík spojených s poskytovaním ich služieb.
 
4.7 CloseRocket si vyhradzuje právo pozastaviť akýkoľvek účet alebo natrvalo deaktivovať účty z dôvodu porušenia týchto podmienok alebo z dôvodu akéhokoľvek nezákonného alebo nevhodného používania stránky alebo služieb.
 
4.8 Porušenie zmluvných podmienok platformy CloseRocket môže viesť k trvalému zablokovaniu vášho účtu.
 
4.9 Používatelia s deaktivovanými účtami nebudú môcť prostredníctvom platformy CloseRocket poskytovať služby, predávať ani nakupovať.
 
4.10 Používatelia, ktorí porušili naše zmluvné podmienky a ich účet bol zablokovaný, môžu kontaktovať náš tím zákazníckej podpory, ktorý im poskytne ďalšie informácie o porušení a stave účtu.
 
4.11 Používatelia musia vedieť dokázať vlastníctvo účtu cez zákaznícku podporu, a to poskytnutím materiálov, ktoré dokazujú vlastníctvo daného účtu.
 
5 OBCHODNÝ CYKLUS
 
5.1 Keď sa obchodník zaregistruje na stránke, platforma CloseRocket ho priradí k spoločnostiam. CloseRocket informuje obchodníka o ich priradení k spoločnosti. Obchodník je povinný priradenie potvrdiť alebo zamietnuť do 2 pracovných dní. 
 
5.2 Po potvrdení priradenia sú obchodníci povinní splniť obchodný cyklus, ak si chcú od CloseRocket nárokovať odmenu. Akonáhle je obchodný cyklus riadne splnený, obchodníci dostanú odmenu v súlade s platobnými podmienkami opísanými v bode 6 nižšie.
 
5.3 Obchodníci sú povinní absolvovať obchodný cyklus s náležitou starostlivosťou, profesionálne a podľa obchodných noriem. Plnenie a dokončenie obchodného cyklu nepredstavuje vzťah obchodného zástupcu podľa § 652 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník, v znení neskorších predpisov. 
 
5.4 Obchodníci sú povinní plniť obchodné cykly v rámci stratégie a za podmienok uvedených v obchodnej stratégii, ktorú im CloseRocket poskytne. Obchodník potvrdzuje, že existujú dva rôzne typy obchodných stratégií: (i) základná obchodná stratégia a (ii) profesionálna obchodná stratégia. Obchodná stratégia, ktorou je obchodník povinný sa riadiť, závisí od výberu spoločnosti a obchodníkovi ju poskytuje platforma CloseRocket.
 
5.5 Obchodný cyklus je riadne splnený, ak obchodník každý kalendárny mesiac splní najmä tieto úlohy:
 
5.5.1 pošle e-maily na e-mailové adresy v databáze do 5. dňa príslušného mesiaca;
 
5.5.2 obvolá telefónne čísla v databáze do 10. dňa príslušného mesiaca;
 
5.5.3 zúčastní sa stanoveného minimálneho počtu stretnutí za mesiac, pričom minimálny počet stretnutí závisí od programu, ktorý si zvolí spoločnosť (5 alebo 8);
 
5.5.4 dvakrát za mesiac zašle follow-up e-mail na e-mailové adresy v databáze.
 
5.6 Obchodný cyklus je riadne ukončený, keď obchodníci doručia správu o splnení všetkých krokov opísaných v podrobnom obchodnom cykle doručenom obchodníkovi podľa bodu 5.5 vyššie a keď CloseRocket písomne potvrdí, že všetky potrebné kroky boli riadne splnené („splnenie obchodného cyklu“).
 
5.7 Akékoľvek porušenie splnenia obchodného cyklu podľa bodu 5.5 vyššie bude mať za následok zmluvnú pokutu vo výške 2 000 EUR splatnú platforme CloseRocket do 30 kalendárnych dní od takéhoto porušenia. Na tieto účely vystaví CloseRocket obchodníkovi faktúru. Obchodník je tiež povinný uhradiť akékoľvek škody spôsobené platforme CloseRocket porušením tohto ustanovenia, ktoré presahujú výšku zmluvnej pokuty.
 
5.8 Ak spoločnosť nie je spokojná s výkonom priradených obchodníkov, môže platformu CloseRocket požiadať o výmenu obchodníka. Spoločnosť a obchodníci potvrdzujú, že k priradeniu dochádza 15. deň každého kalendárneho mesiaca a je účinné od začiatku nasledujúceho kalendárneho mesiaca po priradení.
 
6 ODMENY A BONUS
 
6.1 Obchodníci majú nárok na odmenu na mesačnej báze po splnení obchodného cyklu, a to vo výške, ktorú obchodníci schvália pri prijatí priradenia podľa bodu
 
5.1 týchto zmluvných podmienok (ďalej len „odmena“).
 
6.2 Popri odmene majú obchodníci nárok na bonus z predaných produktov na základe sumy dohodnutej medzi platformou CloseRocket a ich spoločnosťami. Platforma CloseRocket je povinná bez zbytočného odkladu po dohode so spoločnosťou písomne informovať obchodníkov o výške tejto odmeny (ďalej len „bonus“).
 
6.3 Odmena a bonus budú vyplácané obchodníkom mesačne prostredníctvom služby Stripe Connect a na základe faktúry, ktorú obchodníci vystavia spoločnosti CloseRocket po splnení obchodného cyklu. 
 
6.4 Bonus možno vyplatiť až po tom, ako spoločnosť potvrdí, že prijala platbu z predaných produktov. Prijatie platby za predané produkty je spoločnosť povinná potvrdiť do 3 dní od jej prijatia.
 
6.5 Odmena vyplatená obchodníkom podľa tohto článku sa zníži o:
 
6.5.1 poplatky spojené s používaním služby Stripe Connect ako platobnej platformy.
 
6.6 Každá faktúra obchodníka vystavená podľa týchto zmluvných podmienok bude splatná do 15 dní od jej doručenia platforme CloseRocket. Každá faktúra bude obsahovať náležitosti požadované v zmysle príslušných právnych predpisov. Ak faktúra nebude obsahovať niektorú z týchto náležitostí, platforma CloseRocket je oprávnená vrátiť ju obchodníkovi na opravu. V takom prípade začne lehota splatnosti plynúť až po doručení opravenej faktúry platforme CloseRocket.
 
6.7 Obchodníci nesmú ponúkať ani prijímať platby priamo ani nepriamo iným spôsobom ako prostredníctvom stránky.  Akékoľvek porušenie tohto ustanovenia bude mať za následok zmluvnú pokutu vo výške 2 000 EUR splatnú platforme CloseRocket do 30 kalendárnych dní od takéhoto porušenia. Na tieto účely vystaví CloseRocket obchodníkovi faktúru. Obchodník je tiež povinný uhradiť akékoľvek škody spôsobené platforme CloseRocket porušením tohto ustanovenia, ktoré presahujú výšku zmluvnej pokuty.
 
 
7 ZÁKAZ KONKURENCIE A OSLOVOVANIA SPOLOČNOSTÍ SPOLUPRACUJÚCICH S CLOSEROCKET
 
7.1 Súhlasíte, že počas platnosti tejto dohody a počas obdobia jedného roka po jej ukončení nebudete priamo ani nepriamo súťažiť s platformou CloseRocket ani nebudete oslovovať jej spoločnosti, prípadne sa nebudete angažovať v žiadnom zmluvnom alebo mimozmluvnom obchodnom vzťahu rovnakého charakteru, aký má činnosť platformy CloseRocket, a teda konkrétne ide o služby obchodníkov predávajúcich produkty pre spoločnosti. Rovnako nebudete oslovovať na spoluprácu spoločnosti v rámci platformy CloseRocket, ktorým ste ako obchodník predtým služby poskytovali.
 
7.2 Akékoľvek porušenie tohto ustanovenia bude mať za následok zmluvnú pokutu vo výške 10 000 EUR splatnú platforme CloseRocket do 30 kalendárnych dní od takéhoto porušenia. Na tieto účely vystaví CloseRocket obchodníkovi faktúru. Obchodník je tiež povinný uhradiť akékoľvek škody spôsobené platforme CloseRocket porušením tohto ustanovenia, ktoré presahujú výšku zmluvnej pokuty.
 
8 SPRÁVANIE A OCHRANA POUŽÍVATEĽA
 
8.1 Platforma CloseRocket udržiava priateľské, komunitné a profesionálne prostredie. Používatelia by mali rešpektovať tento prístup v rámci svojej účasti na akejkoľvek aktivite alebo rozšíreniach platformy CloseRocket. Táto časť sa týka očakávaného správania, ktorým by sa používatelia mali riadiť pri vzájomnej interakcii na platforme CloseRocket.
 
8.2 Hrubé, urážlivé, nevhodné výrazy alebo násilné správy nebudú tolerované a môžu viesť k upozorneniu alebo k pozastaveniu/odstráneniu vášho účtu.
 
8.3 Platforma CloseRocket je otvorená pre každého. Zaväzujete sa, že nebudete diskriminovať žiadneho iného používateľa na základe pohlavia, rasy, veku, náboženskej príslušnosti, sexuálnej orientácie alebo inak a beriete na vedomie, že takáto diskriminácia môže viesť k pozastaveniu/odstráneniu vášho účtu.
 
8.4 Ak chcete nahlásiť porušenie našich zmluvných podmienok alebo máte otázky týkajúce sa svojho účtu, kontaktujte náš tím zákazníckej podpory prostredníctvom tohto odkazu.
 
9 OSOBNÉ ÚDAJE
 
9.1 Identity používateľov sú uchovávané v anonymite, aby sme chránili súkromie našich používateľov. Žiadať alebo poskytovať e-mailové adresy, používateľské mená na platformách Skype/IM, telefónne čísla alebo akékoľvek iné osobné kontaktné údaje na komunikáciu mimo platformy CloseRocket s cieľom obchádzať alebo zneužívať systém zasielania správ platformy CloseRocket alebo platformu CloseRocket nie je povolené.
 
9.2 Akákoľvek nevyhnutná výmena osobných údajov potrebná na pokračovanie poskytovania služby sa môže realizovať prostredníctvom platformy CloseRocket.
 
9.3 Platforma CloseRocket nezabezpečuje ochranu používateľom, ktorí komunikujú mimo platformy CloseRocket.
 
9.4 Všetky informácie a súbory sa musia vymieňať výlučne prostredníctvom platformy CloseRocket, t. j. obchodníci a spoločnosti nekomunikujú priamo.
 
9.5 Akékoľvek porušenie tohto ustanovenia bude mať za následok zmluvnú pokutu vo výške 10 000 EUR splatnú platforme CloseRocket do 30 kalendárnych dní od takéhoto porušenia. Na tieto účely vystaví CloseRocket obchodníkovi faktúru. Obchodník je tiež povinný uhradiť akékoľvek škody spôsobené platforme CloseRocket porušením tohto ustanovenia, ktoré presahujú výšku zmluvnej pokuty.
 
10 NEPOVOLENÉ POUŽITIE
 
10.1 Služby pre dospelých a pornografia – Platforma CloseRocket nepovoľuje žiadnu výmenu pornografických materiálov a služieb pre dospelých.
 
10.2 Nevhodné správanie a jazyk – Komunikácia na platforme CloseRocket by mala byť priateľská, konštruktívna a profesionálna. Platforma CloseRocket odsudzuje šikanovanie, obťažovanie a nenávistné prejavy voči iným osobám.
 
10.3 Phishing a spam – Bezpečnosť používateľov je najvyššou prioritou. Akékoľvek pokusy o zverejnenie alebo odoslanie škodlivého obsahu s úmyslom ohroziť účet alebo počítačové prostredie iného používateľa sú prísne zakázané. Rešpektujte súkromie našich používateľov tým, že ich nebudete kontaktovať s ponukami, otázkami, návrhmi alebo čímkoľvek, čo priamo nesúvisí s objednávkami.
 
10.4 Súkromie a identita – Nesmiete zverejňovať ani publikovať súkromné a dôverné informácie iných osôb. Akákoľvek výmena osobných údajov potrebná na poskytnutie služby musí byť realizovaná prostredníctvom platformy CloseRocket. Obchodníci ďalej potvrdzujú, že akékoľvek informácie, ktoré dostanú a ktoré nie sú verejným majetkom, nepoužijú na žiadny iný účel ako na poskytovanie služieb spoločnosti. Používatelia, ktorí sú aktívni a komunikujú mimo platformy CloseRocket, nebudú chránení našimi zmluvnými podmienkami.
 
10.5 Autentický profil na platforme CloseRocket – Na platforme CloseRocket je zakázané vytvárať si falošnú identitu, skresľovať vlastnú identitu, vytvárať profil pre kohokoľvek iného, než ste vy (skutočná osoba) a rovnako je zakázané použiť alebo sa pokúsiť použiť účet alebo informácie iného používateľa. Informácie vo vašom profile vrátane vášho opisu, zručností, polohy atď. môžu byť anonymné, ale musia byť presné a úplné a nesmú byť zavádzajúce, nezákonné, urážlivé alebo inak škodlivé. Platforma CloseRocket si vyhradzuje právo požadovať od používateľov, aby sa podrobili procesom overenia, ktorý im umožní stránku používať (či už pomocou ID, telefónu, fotoaparátu atď.).
 
10.6 Podvod/Nezákonné použitie – Platformu CloseRocket nesmiete používať na žiadne nezákonné účely ani na vykonávanie nezákonných aktivít.
 
10.7 Viaceré účty – Používatelia môžu mať na platforme CloseRocket len jeden aktívny účet, aby sa predišlo podvodom a zneužitiu. Akýkoľvek ďalší účet vytvorený s cieľom obísť pokyny, podporiť konkurenčné výhody alebo uviesť do omylu komunitu na platforme CloseRocket, bude zakázaný. Hromadné vytvorenie účtov môže mať za následok deaktiváciu všetkých súvisiacich účtov. Poznámka: Akékoľvek porušenie zmluvných podmienok CloseRocket je dôvodom na trvalé pozastavenie všetkých účtov.
 
10.8 Cielené zneužívanie – Netolerujeme používateľov, ktorí sa zapájajú do cieleného zneužívania alebo obťažovania iných používateľov na platforme CloseRocket. Zahŕňa to aj vytváranie nových účtov na obťažovanie členov prostredníctvom nášho systému správ alebo objednávok.
 
10.9 Predaj účtov – Účty na platforme CloseRocket nemôžete kupovať ani predávať.
 
11 VLASTNÍCKE OBMEDZENIA
 
11.1 Stránka, vrátane jej všeobecného rozloženia, vzhľadu a štýlu, dizajnu, informácií, obsahu a iných materiálov, ktoré sú na nej dostupné, je výlučne vo vlastníctve platformy CloseRocket a je chránená autorským právom, ochrannou známkou a inými zákonmi o duševnom vlastníctve. V súvislosti so stránkou alebo akoukoľvek časťou, komponentom alebo rozšírením stránky (vrátane jej mobilných aplikácií) nemajú používatelia žiadne právo realizovať nasledovné úkony a výslovne súhlasia, že nebudú: (i) nijako stránku alebo akúkoľvek jej časť, komponent alebo rozšírenie kopírovať, prenášať, upravovať, meniť, distribuovať, presúvať, zobrazovať, vytvárať odvodené diela, zverejňovať alebo reprodukovať; (ii) spätne zostavovať, dekompilovať, spätne analyzovať alebo sa inak pokúšať odvodiť jej zdrojový kód, základné myšlienky, algoritmy, štruktúru alebo organizáciu; (iii) nevymažú žiadne oznámenie o autorských právach, identifikácii alebo akékoľvek iné oznámenia o vlastníctve; (iv) nebudú používať automatizačný softvér (boty), hacky, modifikácie (mody) ani žiadny iný neoprávnený softvér tretích strán určený na úpravu stránky; (v) nepokúsia sa získať neoprávnený prístup na stránku, nebudú zasahovať do stránky, nepokúsia sa poškodiť alebo narušiť stránku alebo počítačové systémy alebo siete pripojené k stránke; (vi) nebudú obchádzať, odstraňovať, meniť, deaktivovať, znehodnocovať ani mariť žiadne technologické opatrenie alebo ochranu obsahu stránky; (vii) nebudú používať žiadneho robota, pavúka, prehľadávače alebo iné automatické zariadenie, proces, softvér alebo dopyty, ktoré prerušujú, podmínujú, preliezajú stránku alebo k nej pristupujú s cieľom monitorovať, extrahovať, kopírovať alebo zhromažďovať informácie alebo údaje zo stránky alebo prostredníctvom nej, alebo s cieľom zapojiť sa do akéhokoľvek manuálneho procesu s rovnakým účelom, (viii) nebudú zavádzať do našich systémov žiadne vírusy, trójske kone, červy, logické bomby alebo iné materiály, ktoré sú škodlivé alebo technologicky škodlivé, (ix) nebudú používať stránku žiadnym spôsobom, ktorý by ju mohol poškodiť, znefunkčniť, preťažiť alebo narušiť, alebo ktorý by mohol narušiť používanie stránky pre akéhokoľvek iného používateľa, ani (x) nebudú pristupovať k stránke alebo používať stránku akýmkoľvek spôsobom, ktorý nie je výslovne povolený týmito zmluvnými podmienkami. Používatelia tiež súhlasia, že nepovolia ani neoprávnia nikoho iného, aby vykonal čokoľvek z vyššie uvedeného.
 
11.2 S výnimkou obmedzeného práva na používanie stránky podľa týchto zmluvných podmienok, vlastní všetky práva, nároky a podiely na stránke (vrátane akýchkoľvek a všetkých práv duševného vlastníctva na nej) platforma CloseRocket a súhlasíte, že nepodniknete žiadne kroky v rozpore s týmito vlastníckymi záujmami. Vyhradzujeme si všetky práva v súvislosti so stránkou a jej obsahom okrem iného aj vrátane výhradného práva na vytváranie odvodených diel.
 
12 ZACHOVANIE DÔVERNOSTI
 
12.1 Obchodníci by si mali uvedomiť, že im spoločnosti budú musieť poskytnúť niektoré dôverné informácie, ktoré majú obchodníci použiť na účely zabezpečenia objednaných služieb, a preto sú obchodníci povinní takéto dôverné informácie chrániť pred neoprávneným použitím a zverejnením. Obchodníci teda súhlasia, že budú k akýmkoľvek informáciám získaným od spoločností pristupovať ako k vysoko citlivým, prísne tajným a utajovaným materiálom. Bez toho, aby došlo k odchýleniu sa od všeobecného konceptu uvedeného vyššie, obchodníci výslovne súhlasia, že (i) všetky takéto informácie budú udržiavať v prísnej dôvernosti; (ii) neposkytnú informácie žiadnym tretím stranám; (iii) nepoužijú informácie na žiadny účel okrem dodania objednaného diela a (vi) nebudú kopírovať ani reprodukovať žiadne informácie bez súhlasu príslušnej spoločnosti.
 
12.2 Akékoľvek porušenie tohto ustanovenia bude mať za následok zmluvnú pokutu vo výške 10 000 EUR splatnú platforme CloseRocket do 30 kalendárnych dní od takéhoto porušenia. Na tieto účely vystaví CloseRocket obchodníkovi faktúru. Obchodník je tiež povinný uhradiť akékoľvek škody spôsobené platforme CloseRocket porušením tohto ustanovenia, ktoré presahujú výšku zmluvnej pokuty.
 
 
13 VYLÚČENIE ZODPOVEDNOSTI ZA ZÁRUKU
 
13.1 Túto stránku, jej obsah a akékoľvek služby zakúpené prostredníctvom stránky používate na vlastné riziko. Stránka, jej obsah a akékoľvek zakúpené služby sa poskytujú „tak, ako sú“ a „ako sú dostupné“, bez akýchkoľvek výslovných alebo implicitných záruk. Platforma CloseRocket ani žiadna osoba spojená s platformou CloseRocket neposkytujú žiadnu záruku alebo garanciu s ohľadom na úplnosť, bezpečnosť, spoľahlivosť, kvalitu, presnosť alebo dostupnosť stránky.
 
13.2 Vyššie uvedené nemá vplyv na žiadne záruky, ktoré nemožno vylúčiť alebo obmedziť podľa platných zákonov.
 
14 OBMEDZENIE ZODPOVEDNOSTI
 
14.1 Platforma CloseRocket, jej pridružené spoločnosti alebo jej poskytovatelia licencií, poskytovatelia služieb, zamestnanci, zástupcovia, predstavitelia alebo riaditelia nebudú v žiadnom prípade zodpovední za žiadne škody v zmysle akejkoľvek právnej teórie, vyplývajúce z vášho používania alebo nemožnosti používania stránky, akýchkoľvek webových stránok, ktoré sú s ňou prepojené, akéhokoľvek obsahu na stránke alebo na iných webových stránkach, alebo akýchkoľvek služieb zakúpených prostredníctvom stránky alebo takýchto iných webových stránok, vrátane bezprostredných, nepriamych, osobitných, náhodných, následných alebo represívnych škôd, okrem iného aj vrátane osobných úrazov, bolesti a utrpenia, emocionálnej tiesne, straty príjmu, straty zisku, straty zákazky alebo predpokladaných úspor, straty používania, straty dobrého mena, straty údajov, a to bez ohľadu na to, či boli spôsobené priestupkom (vrátane nedbanlivosti), porušením dohody alebo inak, aj keď sa dali predvídať.
 
14.2 Vyššie uvedené nemá vplyv na zodpovednosť, ktorú nemožno vylúčiť alebo obmedziť v zmysle platných zákonov.
 
15 KOMUNIKÁCIA
 
15.1 Pokiaľ tu nie je uvedené inak, vzájomná komunikácia medzi vami a platformou bude písomná v anglickom jazyku a bude doručená na fyzické adresy a/alebo e-mailové adresy uvedené vo vašom účte. Oznamy/dokumenty sa budú považovať za doručené:
 
15.1.1 pri osobnom doručovaní – odovzdaním písomnosti osobe oprávnenej prijímať písomnosti v mene prijímateľa, ktorý je adresátom, a podpisom tejto osoby na doručenke a/alebo kópii doručenky alebo odmietnutím prijatia písomnosti takouto osobou, čo bude doložené vyhlásením tejto osoby alebo aspoň ďalších dvoch (2) osôb, ktoré boli prítomné pri odmietnutí doručenia;
 
15.1.2 v prípade doručovania poštou alebo kuriérskou službou – doručením písomnosti na adresu príjemcu uvedenú vo vašom účte (alebo na akúkoľvek inú adresu, ktorá je skutočnou adresou bydliska alebo sídla príjemcu) a v prípadoch doporučenej zásielky – odovzdaním písomnosti osobe oprávnenej prijímať písomnosti v mene prijímateľa, ktorý je adresátom, a podpisom tejto osoby na doručenke, najneskôr však do troch (3) dní odo dňa uvedeného na potvrdení o odoslaní bez ohľadu na to, či bolo doručenie úspešné alebo nie;
 
15.1.3 v prípade doručovania prostredníctvom e-mailu na e-mailové adresy uvedené vo vašom účte alebo na iné e-mailové adresy, ktoré sú známe vám a/alebo platforme CloseRocket – okamihom prijatia potvrdenia o doručení zo strany adresáta, najneskôr však do 24 hodín od odoslania e-mailu bez ohľadu na to, či bolo doručenie úspešné alebo nie.
 
15.2 Ak sa oznam/písomnosť doručuje viacerými spôsobmi doručenia, takéto oznamy/písomnosti sa považujú za doručené dňom, keď k doručeniu podľa tejto dohody dôjde najskôr.
 
15.3 Vy aj platforma CloseRocket máte právo určiť novú adresu na doručovanie oznámení/dokumentov. Pokiaľ vy a/alebo platforma CloseRocket písomne neoznámite druhej strane takúto zmenu najmenej päť (5) pracovných dní vopred, všetky oznámenia/dokumenty môžu byť účinne doručené a dodané na predchádzajúcu adresu uvedenú vo vašom účte.
 
16 PLATNOSŤ A UKONČENIE TEJTO DOHODY
 
16.1 Táto dohoda nadobúda platnosť a účinnosť po vyplnení formulára na registráciu účtu na stránke.
 
16.2 Platforma CloseRocket alebo vy môžete túto dohodu kedykoľvek ukončiť písomnou výpoveďou druhej strane s výpovednou lehotou najmenej jeden kalendárny mesiac.
 
16.3 Ak si želáte túto dohodu ukončiť, musíte najskôr splniť všetky nesplnené záväzky voči spoločnostiam, t. j. už začatý obchodný cyklus musí byť dokončený pred ukončením tejto dohody.
 
17 ROZHODNÉ PRÁVO A RIEŠENIE SPOROV
 
17.1 Tieto zmluvné podmienky sa riadia a vykladajú podľa zákonov Slovenskej republiky.
 
17.2 O akýchkoľvek sporoch vyplývajúcich z týchto zmluvných podmienok alebo v súvislosti s týmito zmluvnými podmienkami budú rozhodovať súdy Slovenskej republiky.
 
18 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
 
18.1 CloseRocket môže z času na čas svoje zmluvné podmienky zmeniť. V prípade takýchto zmien CloseRocket sprístupní novú kópiu zmluvných podmienok na tejto stránke.
 
18.2 Potvrdzujete a súhlasíte, že ak použijete platformu CloseRocket po dátume zmeny zmluvných podmienok, bude CloseRocket považovať vaše používanie za vyjadrenie súhlasu s aktualizovanými zmluvnými podmienkami.
 
18.3 Každé jedno ustanovenie týchto zmluvných podmienok sa vykladá tak, aby mohlo byť platné, účinné, záväzné a vykonateľné v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky v čo najširšom možnom rozsahu. Ak niektoré ustanovenie týchto zmluvných podmienok je alebo sa stane neplatným, bezúčelným, neúčinným alebo nevymáhateľným, nebude to mať žiadny vplyv na platnosť, účinnosť a vymožiteľnosť ostatných ustanovení týchto zmluvných podmienok, pokiaľ to samotná povaha takého ustanovenia nevylučuje podľa právnych predpisov Slovenskej republiky.