Ustawodawstwo
Firma

Warunki umowy firmy CloseRocket - firma

1 OGÓLNE

1.1 Twój dostęp do strony internetowej i aplikacji mobilnej CloseRocket oraz korzystanie z nich, w tym ich zawartość, funkcje i usługi, oferowane przez spółkę Deal machine s. r. o., z siedzibą na adresie Hlboká cesta 1418/42, 010 01 Žilina, Republika Słowacka, NIP: 55 209 971, zarejestrowana w rejestrze handlowym sądu rejonowego w Żylinie, wydział: Sro, pozycja nr: 81291/L (zwanej dalej „CloseRocket“) na stronie internetowej www.closerocket.com ( zwanej dalej „strona“) lub za jej pośrednictwem, będzie podlegać następującym warunkom (zwanymi dalej „warunki umowy”). Termin „Ty” lub „użytkownik” odnosi się do Ciebie jako użytkownika strony.

1.2 Przed skorzystaniem ze strony internetowej prosimy o dokładne zapoznanie się z warunkami umowy. Korzystając ze strony internetowej, otwierając konto lub klikając, aby zaakceptować warunki umowy lub wyrazić zgodę na warunki umowy w przypadku udostępnienia tej opcji, akceptujesz w swoim imieniu lub w imieniu swojego pracodawcy, lub każdej innej osoby prawnej (jeśli to konieczne) obowiązek przestrzegania warunków, które są włączone do niniejszego dokumentu przez odniesienie i wyrażasz zgodę na ich treść. Ponadto potwierdzasz, że przeczytałeś i zrozumiałeś naszą politykę prywatności (dostępną tutaj). Jeśli nie zgadzasz się z niniejszymi warunkami lub polityką prywatności, nie wchodź na tę stronę internetową ani nie korzystaj z niej. Bardziej szczegółowe zasady dotyczące aktywności na stronie i korzystania z niej można znaleźć w poszczególnych artykułach.

1.3 Niniejsza strona internetowa jest oferowana i dostępna dla użytkowników, którzy ukończyli 18 lat i osiągnęli wiek umożliwiający zawarcie wiążącej umowy. Jeśli nie masz ukończonych 18 lat, nie masz uprawnień do korzystania z tej strony ani z usług CloseRocket. Korzystając z tej strony, oświadczasz, że spełniasz wszystkie powyższe wymagania dotyczące kompetencji. Jeśli nie spełniasz wszystkich tych wymagań, nie możesz uzyskać dostępu do strony ani z niej korzystać.

1.4 Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące strony lub warunków, nasz zespół obsługi klienta jest do Twojej dyspozycji. Możesz skontaktować się z zespołem obsługi klienta, wysyłając wniosek na adres e-mail: [email protected].

1.5 Oryginalnym językiem niniejszych warunków, a także wszystkich innych tekstów na stronie, jest język angielski. CloseRocket umieścił to tłumaczenie wyłącznie w celach informacyjnych. W przypadku sprzeczności pomiędzy oryginalną wersją angielską a jakimkolwiek tłumaczeniem, wersja angielska będzie rozstrzygająca.

1.6 CloseRocket to platforma stworzona dla każdego – dla startupów, średnich firm, większych zespołów i spółek. Przedstawiciele handlowi wymienieni w katalogu CloseRocket zobowiązani są do przestrzegania określonych standardów zawodowych. Autoryzowani przedstawiciele handlowi wymienieni w katalogu CloseRocket będą regularnie oceniani przez CloseRocket w celu zapewnienia ich wysokiego poziomu profesjonalizmu. CloseRocket zastrzega sobie prawo do usuwania z katalogu CloseRocket przedstawicieli handlowych niespełniających standardów zawodowych.

2 KLUCZOWE TERMINY

2.1 Konto – profil przedstawicieli handlowych i firm, który tworzą, wypełniając formularz na stronie i wyrażając zgodę na niniejsze warunki umowy i który zawiera wszystkie informacje potrzebne do przydzielania przedstawicieli handlowych do firm.

2.2 Firmy – użytkownicy dokonujący zakupu usług w stronie internetowej.

2.3 Baza danych – baza danych osób prowadzona na platformie Pipedrive (lub platformie podobnej), którą firma należycie udostępnia CloseRocket (zgodnie z przepisami prawa) w celu udostępniania bazy danych przedstawicielom handlowym w ramach realizacji cyklu handlowego.

2.4 Zamówienia – formalne umowy pomiędzy firmą a platformą CloseRocket zawierane po (a) wypełnieniu przez firmę formularza zamówienia w stronie internetowej oraz po tym (b), jak handlowcy przypisani przez platformę CloseRocket potwierdzają zainteresowanie pracą w konkretnej firmie.

2.5 Cykl handlowy – zestaw usług zamówionych przez firmę i świadczonych przez platformę CloseRocket (za pośrednictwem przydzielonego przedstawiciela handlowego).

2.6 Przedstawiciel handlowy – użytkownik oferujący i świadczący usługi za pośrednictwem strony internetowej.

2.7 Strategia handlowa – indywidualnie opracowana strategia, na podstawie której realizowane są cykle handlowe

i która jest zdefiniowana w punkcie 5.2 niniejszych warunków umowy.

2.8 Stripe Connect – platforma, którą CloseRocket używa do wypłacania zysków przedstawicielom handlowym i otrzymywania płatności od firm.

3 PRZEGLĄD (POJĘCIA PODSTAWOWE W SKRÓCIE)

3.1 Ze strony internetowej mogą korzystać wyłącznie zarejestrowani użytkownicy. Rejestracja jest bezpłatna. Rejestrując konto, zgadzasz się, że przekażesz nam dokładne, kompletne i aktualne informacje oraz że nie będziesz tworzyć konta w celach oszukańczych lub wprowadzających w błąd. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za wszelkie działania na swoim koncie oraz za zachowanie poufności i bezpieczeństwa swojego hasła. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek działania lub zaniedbanie z Twojej strony w związku z Twoim kontem.

3.2 Firmy płacą platformie CloseRocket za złożenie zamówienia z wyprzedzeniem.

3.3 Przedstawiciele handlowi mają obowiązek wypełniać cykle handlowe zlecone przez firmy.

3.4 Dbamy o ochronę Twoich danych osobowych. Naszą politykę prywatności możesz przeczytać tutaj.

4 ZAKŁADANIE KONTA I OBOWIĄZKI

4.1 Tworzysz konto w stronie internetowej, podając dokładne i aktualne informacje o swojej działalności i usługach, którymi jesteś zainteresowany.

4.2 Oświadczasz i gwarantujesz, że masz prawo do zawarcia niniejszej umowy. Oświadczasz i potwierdzasz, że posiadasz zarejestrowane zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej zgodnie z przepisami o rejestracji.

4.3 CloseRocket zastrzega sobie prawo do zawieszenia dowolnego konta lub trwałego zablokowania kont w przypadku naruszenia niniejszych warunków lub nielegalnego lub niewłaściwego korzystania ze strony lub usług.

4.4 Naruszenie warunków umowy platformy CloseRocket może skutkować trwałym zablokowaniem Twojego konta.

4.5 Użytkownicy z dezaktywowanymi kontami nie będą mogli sprzedawać ani kupować za pośrednictwem platformy CloseRocket.

4.6 Użytkownicy, którzy naruszyli nasze warunki umowy i ich konto zostało zablokowane, mogą skontaktować się z naszym zespołem obsługi klienta w celu uzyskania dalszych informacji na temat naruszenia i statusu konta.

4.7 Użytkownicy powinni być w stanie udowodnić własność konta za pośrednictwem obsługi klienta, dostarczając materiały potwierdzające własność danego konta.

5 CYKL HANDLOWY

5.1 Potwierdzasz, że płatne usługi świadczone przez platformę CloseRocket (i ostatecznie przez przedstawicieli handlowych) stanowią działania realizowane w ramach cyklu handlowego. Również potwierdzasz, że platforma CloseRocket nie gwarantuje Twojego sukcesu na rynku ani liczby sprzedanych produktów. Platforma CloseRocket gwarantuje wyłącznie wykonywanie czynności na podstawie ustalonego cyklu handlowego i przysługuje mu prawo do płatności zgodnie z pkt. 6 poniżej wyłącznie na podstawie zrealizowania cyklu handlowego.

5.2 Cykle handlowe realizowane za pośrednictwem platformy CloseRocket i ostatecznie za pośrednictwem przedstawicieli handlowych zależą od strategii handlowej wybranej przez firmę w zamówieniu. Istnieją dwa różne typy strategii handlowych: (i) podstawowa strategia handlowa i (ii) profesjonalna strategia handlowa. Strategie handlowe zostaną udostępnione firmie po złożeniu zamówienia wraz ze szczegółowym opisem ich treści.

5.3 Platforma CloseRocket ma obowiązek należycie wypełnić cykle handlowe w oparciu o strategię handlową, którą firma zamawia w zamówieniu.

5.4 Jeśli firma nie jest usatysfakcjonowana wynikami przypisanych przedstawicieli handlowych, może poprosić platformę CloseRocket o ich zastąpienie. Firma i przedstawiciel handlowy potwierdza, że przydzielenie następuje 15 dnia każdego miesiąca kalendarzowego i obowiązuje od początku następnego miesiąca kalendarzowego po przydzieleniu.

6 OPŁATA I BONUS

6.1 Platforma CloseRocket uprawniona jest do otrzymywania od firmy miesięcznej opłaty za realizację cyklu handlowego w wysokości zatwierdzonej przez firmę w złożonym zamówieniu („Opłata”).

6.2 Oprócz opłaty platformie CloseRocket przysługuje bonus od sprzedanych produktów („Bonus”). Wysokość bonusu zostanie pisemnie uzgodniona przez platformę CloseRocket z firmą podczas składania zamówienia.

6.3 Opłata będzie płatna platformie CloseRocket w formie miesięcznej faktury wystawionej firmie przez CloseRocket. Aby przedstawiciele handlowi mogli rozpocząć realizację cyklu handlowego, faktura musi zostać zapłacona na 15 dni przed rozpoczęciem każdego miesiąca kalendarzowego.

6.4 Bonus będzie wypłacany na platformę CloseRocket w okresach miesięcznych na podstawie odrębnej faktury wystawionej firmie przez CloseRocket. Bonus zostanie wypłacony po potwierdzeniu przez firmę otrzymania zapłaty za sprzedane produkty. Firma ma obowiązek potwierdzić otrzymanie zapłaty za sprzedane produkty w terminie 3 dni od jej otrzymania. Jeśli w ciągu 10 dni od prawidłowo zrealizowanej sprzedaży zgodnie z raportem przedstawiciela handlowego, firma nie przekaże potwierdzenia lub odmowy otrzymania płatności, płatność uważa się za otrzymaną, a platformie CloseRocket przysługuje bonus.

6.5 Każda faktura wystawiona przez platformę CloseRocket na podstawie niniejszych warunków umowy, będzie płatna w ciągu 15 dni od dnia jej doręczenia firmie, a jej płatność nastąpi czekiem lub przelewem bezgotówkowym na rachunek bankowy platformy CloseRocket. Każda faktura będzie zawierać dane wymagane przez odpowiednie przepisy prawa. Jeśli faktura nie będzie zawierać niektóre z tych danych, firma będzie uprawniona do odesłania jej do platformy CloseRocket w celu korekty. W takim przypadku termin płatności zacznie biec dopiero po doręczeniu do firmy skorygowanej faktury.

6.6 Firmom nie wolno oferować ani akceptować płatności bezpośrednio ani pośrednio w żaden inny sposób niż za pośrednictwem strony internetowej. Każde naruszenie tego postanowienia będzie skutkować karą umowną w wysokości 2000 EUR płatną na rzecz platformy CloseRocket w terminie 30 dni kalendarzowych od takiego naruszenia. W tym celu CloseRocket wystawi firmie fakturę. Firma zobowiązana jest także do zapłaty za jakiekolwiek szkody wyrządzone platformie CloseRocket na skutek naruszenia niniejszego postanowienia, które przekraczają wysokość kary umownej.

7 ZAMÓWIENIA

7.1 Gdy platforma CloseRocket potwierdzi uiszczenie opłaty, utworzy Twoje zamówienie z przypisanym unikalnym numerem zamówienia CloseRocket.

7.2 Po przypisaniu numeru zamówienia zostanie Ci przydzielony przedstawiciel handlowy na podstawie informacji podanych w formularzu zamówienia i w Twoim profilu.

7.3 Platforma CloseRocket nie gwarantuje, że będzie w stanie dopasować Cię do przedstawiciela handlowego. Jeśli platforma CloseRocket nie będzie w stanie przydzielić przedstawiciela handlowego do firmy w ciągu 2 miesięcy od daty prawidłowego złożenia zamówienia, platformie CloseRocket nie przysługuje opłaty i ma obowiązek zwrócić ją firmie w terminie 15 dni.

7.4 Po przydzieleniu przedstawiciela handlowego do firmy, przedstawiciel handlowy co miesiąc spełnia cykl handlowy przez czas określony w zamówieniu i strategii handlowej. Przedstawiciele handlowi muszą odpowiednio zadbać o wypełnienie cyklu handlowego i zgłosić to platformie CloseRocket.

7.5 Przedstawiciele handlowi są zobowiązani do wypełniania obowiązków w zakresie zabezpieczenia określonych w cyklu handlowym. Jeśli tego nie zrobią, nie otrzymają wynagrodzenia, a cykl handlowy firmy zostanie wypełniony przez nowo przydzielonego przedstawiciela handlowego.

7.6 Przedstawiciele handlowi mają obowiązek przesłać wypełnione pliki i/lub raporty prac potwierdzające wypełnienie cyklu handlowego na platformę CloseRocket, która następnie prześle je do firmy.

8 ZAKAZ KONKURENCJI I KONTAKTOWANIA SIĘ PODMIOTÓW WSPÓŁPRACUJĄCYCH Z CLOSEROCKET

8.1 Zgadzasz się, że w okresie obowiązywania niniejszej umowy oraz przez okres jednego roku po jej rozwiązaniu nie będziesz bezpośrednio ani pośrednio konkurować z firmą CloseRocket, nie będziesz kontaktować się z jej przedstawicielami handlowymi, ani angażować się w jakiekolwiek umowne lub pozaumowne stosunki biznesowe o takim samym charakterze jak biznes CloseRocket,

w szczególności są to usługi przedstawicieli handlowych sprzedających produkty dla firm i nie będziesz pozyskiwać do współpracy przedstawicieli handlowych korzystających z platformy CloseRocket.

8.2 Każde naruszenie tego postanowienia będzie skutkować karą umowną w wysokości 20 000 EUR płatną na rzecz platformy CloseRocket w terminie 30 dni kalendarzowych od takiego naruszenia. W tym celu CloseRocket wystawi firmie fakturę. Firma zobowiązana jest także do zapłaty za jakiekolwiek szkody wyrządzone platformie CloseRocket na skutek naruszenia niniejszego postanowienia, które przekraczają wysokość kary umownej.

9 POSTĘPOWANIE I OCHRONA UŻYTKOWNIKA

9.1 Platforma CloseRocket utrzymuje przyjazne, społeczne i profesjonalne środowisko. Użytkownicy powinni respektować to podejście w ramach swojego udziału w jakichkolwiek działaniach lub rozszerzeniach platformy CloseRocket. W tej części opisano oczekiwane zachowanie, którego użytkownicy powinni przestrzegać podczas wzajemnej interakcji na platformie CloseRocket.

9.2 Niegrzeczne, obraźliwe, nieodpowiednie wyrażenia lub gwałtowne wiadomości nie będą tolerowane i mogą skutkować ostrzeżeniem lub zawieszeniem/usunięciem Twojego konta.

9.3 Platforma CloseRocket jest otwarta dla każdego. Zobowiązujesz się nie dyskryminować żadnego innego użytkownika ze względu na płeć, rasę, wiek, religię, orientację seksualną lub z innych powodów i przyjmujesz do wiadomości, że taka dyskryminacja może skutkować zawieszeniem/usunięciem Twojego konta.

9.4 Jeśli chcesz zgłosić naruszenie naszych warunków umowy lub masz pytania dotyczące swojego konta, skontaktuj się z naszym zespołem obsługi klienta za pomocą tego linku.

10 DANE OSOBOWE

10.1 Tożsamość użytkowników jest anonimowa, aby chronić prywatność naszych użytkowników. Domaganie się lub podawanie adresów e-mail, nazw użytkowników na platformach Skype/IM, numerów telefonów lub innych osobistych danych kontaktowych na potrzeby komunikacji poza platformą CloseRocket w celu obejścia lub nadużycia systemu przesyłania wiadomości platformy CloseRocket lub platformy CloseRocket jest niedozwolone.

10.2 Jakakolwiek wymiana danych osobowych niezbędnych do dalszego świadczenia usługi może odbywać się za pośrednictwem platformy CloseRocket.

10.3 Platforma CloseRocket nie zapewnia ochrony użytkownikom komunikującym się poza platformą CloseRocket.

10.4 Wszelkie informacje i pliki muszą być wymieniane wyłącznie poprzez platformę CloseRocket, tzn. przedstawiciele handlowi i firmy nie komunikują się bezpośrednio.

10.5 Każde naruszenie tego postanowienia będzie skutkować karą umowną w wysokości 20 000 EUR płatną na rzecz platformy CloseRocket w terminie 30 dni kalendarzowych od takiego naruszenia. W tym celu CloseRocket wystawi firmie fakturę. Firma zobowiązana jest także do zapłaty za jakiekolwiek szkody wyrządzone platformie CloseRocket na skutek naruszenia niniejszego postanowienia, które przekraczają wysokość kary umownej.

11 NIEDOZWOLONE UŻYCIE

11.1 Usługi dla dorosłych i pornografia – Platforma CloseRocket nie pozwala na jakąkolwiek wymianę materiałów

i usług pornograficznych dla dorosłych.

11.2 Niewłaściwe zachowanie i język – Komunikacja na platformie CloseRocket powinna być przyjazna, konstruktywna i profesjonalna. Platforma CloseRocket osądza znęcanie się, molestowanie i mowę nienawiści wobec innych osób.

11.3 Phishing i spam – Bezpieczeństwo użytkownika jest najwyższym priorytetem. Wszelkie próby publikowania lub przesyłania szkodliwych treści z zamiarem narażenia konta innego użytkownika lub środowiska komputerowego są ściśle zabronione. Szanuj prywatność naszych użytkowników, nie kontaktując się z nimi z ofertami, pytaniami, sugestiami lub czymkolwiek niezwiązanym bezpośrednio z zamówieniami.

11.4 Prywatność i tożsamość – Nie wolno ujawniać ani publikować prywatnych i poufnych informacji innych osób. Wszelka wymiana danych osobowych niezbędnych do świadczenia usługi musi odbywać się za pośrednictwem platformy CloseRocket.

Przedstawiciele handlowi potwierdzają ponadto, że nie będą wykorzystywać żadnych otrzymanych informacji, które nie są własnością publiczną, w jakimkolwiek innym celu niż świadczenie usług firmy. Użytkownicy, którzy są aktywni i komunikują się poza platformą CloseRocket, nie będą chronieni naszymi warunkami.

11.5 Autentyczny profil na platformie CloseRocket – Na Platformie CloseRocket zabrania się tworzenia fałszywej tożsamości, fałszywego przedstawiania swojej tożsamości, tworzenia profilu dla kogokolwiek innego niż Ty (osoba rzeczywista), a także zabrania się wykorzystywania lub podejmowania prób wykorzystania konta lub informacji innego użytkownika. Informacje w Twoim profilu, w tym opis, umiejętności, lokalizacja itp. mogą być anonimowe, ale muszą być dokładne i kompletne oraz nie mogą wprowadzać w błąd, być nielegalne, obraźliwe ani w inny sposób szkodliwe. CloseRocket zastrzega sobie prawo do wymagania od użytkowników poddania się procesom weryfikacji w celu umożliwienia im korzystania ze strony internetowej (za pomocą dowodu osobistego, telefonu, aparatu itp.).

11.6 Oszustwo/ nielegalne użycie – Nie możesz wykorzystywać platformy CloseRocket do jakichkolwiek celów niezgodnych z prawem ani angażować się w jakiekolwiek nielegalne działania.

11.7 Mnóstwo kont – Aby zapobiec oszustwom i nadużyciom, użytkownik może posiadać tylko jedno aktywne konto na platformie CloseRocket. Każde inne konto utworzone w celu obejścia wytycznych, promowania przewagi konkurencyjnej lub wprowadzania w błąd wspólnotę platformy CloseRocket zostanie zablokowane. Zbiorcze tworzenie kont może skutkować dezaktywacją wszystkich powiązanych kont. Uwaga: Każde naruszenie warunków CloseRocket stanowi podstawę do trwałego zawieszenia wszystkich kont.

11.8 Ukierunkowane nadużycie – Nie tolerujemy użytkowników, którzy angażują się w ukierunkowane znęcanie się lub nękanie innych użytkowników na platformie CloseRocket. Obejmuje to tworzenie nowych kont w celu nękania członków za pośrednictwem naszego systemu wiadomości lub zamówień.

11.9 Sprzedaż kont – Na platformie CloseRocket nie można kupować ani sprzedawać kont.

12 ZASTRZEŻONYCH OGRANICZEŃ

12.1 Strona internetowa, w tym jej ogólny układ, wygląd i styl, projekt, informacje, treść i inne materiały w niej dostępne, stanowi wyłączną własność platformy CloseRocket i jest chroniona prawem autorskim, znakami towarowymi i innymi prawami własności intelektualnej. W związku ze stroną internetową lub jakąkolwiek częścią, komponentem lub rozszerzeniem strony internetowej (w tym jej aplikacji mobilnych) użytkownicy nie mają prawa wykonywać następujących czynności i wyraźnie zgadzają się, że nie będą: (i) kopiować, przesyłać, modyfikować, zmieniać, rozpowszechniać, przenosić, wyświetlać, tworzyć dzieł pochodnych, publikować lub reprodukować w jakikolwiek sposób stronę lub jakąkolwiek jej część, komponent lub rozszerzenie; (ii) zestawiać wstecznie, dekompilować, analizować wstecznie lub w inny sposób próbować wywodzić jego kod źródłowy, podstawowe algorytmy, strukturę lub organizację; (iii) usuwać żadnych informacji o prawach autorskich, identyfikacji ani żadnych innych informacji o prawach własności; (iv) używać oprogramowania automatyzującego (boty), hacków, modyfikacji (modów) ani żadnego innego nieautoryzowanego oprogramowania stron trzecich przeznaczonego do modyfikowania strony internetowej; (v) próbować uzyskać nieautoryzowanego dostępu do strony internetowej, ingerować w stronę internetową, próbować uszkodzić lub zakłócać stron internetowyvh lub systemów komputerowych lub sieci podłączonych do strony internetowej; (vi) obchodzić, usuwać, zmieniać, wyłączać, unieważniać ani pokonywać żadnych środków technologicznych ani zabezpieczeń zawartości strony internetowej; (vii) używać żadnego robota, pająka, przeglądarki ani innego automatycznego urządzenia, procesu, oprogramowania ani zapotrzebowań, które zakłócają, warunkują, przeszukują lub uzyskują dostęp do strony internetowej w celu monitorowania, wyodrębniania, kopiowania lub gromadzenia informacji lub danych z lub za pośrednictwem strony internetowej lub w celu zaangażowania w dowolnym procesie manualnym mającym ten sam cel, (viii) wprowadzać do naszych systemów żadnych wirusów, koni trojańskich, robaków, bomb logicznych ani innych materiałów szkodliwych lub szkodliwych technologicznie, (ix) korzystać ze strony internetowej w żaden sposób, który mógłby uszkodzić, wyłączyć, przeciążyć lub osłabić stronę internetową lub który mógłby zakłócać korzystanie ze strony internetowej przez innego użytkownika, lub (x) mieć dostępu do strony internetowej ani korzystać ze strony internetowej w sposób wyraźnie niedozwolony w niniejszych warunkach umowy. Użytkownicy zgadzają się również, że nie zezwalają ani nie upoważniają nikogo innego do wykonywania powyższych czynności.

12.2 Z wyjątkiem ograniczonego prawa do korzystania ze strony internetowej na mocy niniejszych warunków, wszelkie prawa, tytuły i udziały w stronie internetowej (w tym wszelkie prawa własności intelektualnej w niej zawarte) stanowią własność platformy CloseRocket i użytkownicy zgadzają się, że nie będą podejmować żadnych działań sprzecznych z takimi interesami własności. Zastrzegamy sobie wszelkie prawa związane ze stroną internetową i jej zawartością, w tym między innymi wyłączne prawo do tworzenia dzieł pochodnych.

13 ZACHOWANIE POUFNOŠCI

13.1 Firmy powinny mieć świadomość, że będą musiały udostępnić przedstawicielom handlowym pewne poufne informacje, które przedstawiciele handlowi będą musieli wykorzystać w celu zabezpieczenia zamówionych usług, dlatego też przedstawiciele handlowi mają obowiązek chronić takie poufne informacje przed nieuprawnionym wykorzystaniem i ujawnieniem.

W związku z tym firmy zgadzają się traktować wszelkie informacje otrzymane od przedstawicieli handlowych jako materiał wysoce wrażliwy, ściśle poufny i niejawny, a przedstawiciele handlowi będą podobnie traktować wszelkie informacje otrzymane od firm. Bez odchodzenia od powyższej ogólnej koncepcji, firmy wyraźnie zgadzają się na (i) zachowanie wszystkich takich informacji w ścisłej tajemnicy; (ii) nie ujawnianie informacji żadnym osobom trzecim; (iii) nie wykorzystywanie tych informacji do celów innych niż dostarczenie zamówionej pracy oraz (vi) nie kopiowanie i reprodukowanie żadnych informacji bez zgody przedstawiciela handlowego.

13.2 Każde naruszenie tego postanowienia będzie skutkować karą umowną w wysokości 10 000 EUR płatną na rzecz platformy CloseRocket w terminie 30 dni kalendarzowych od takiego naruszenia. W tym celu CloseRocket wystawi firmie fakturę. Firma zobowiązana jest także do zapłaty za jakiekolwiek szkody wyrządzone platformie CloseRocket na skutek naruszenia niniejszego postanowienia, które przekraczają wysokość kary umownej.

14 ZRZECZENIE SIĘ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA GWARANCJĘ

14.1 Z tej strony internetowej, jej zawartości i wszelkich usług zakupionych za jej pośrednictwem korzystasz na własne ryzyko. Strona internetowa, jej zawartość i wszelkie zakupione usługi są dostarczane w stanie „takim, jakim jest” i „w miarę dostępności”, bez jakichkolwiek wyraźnych lub dorozumianych gwarancji. Ani platforma CloseRocket, ani żadna osoba powiązana z platformą CloseRocket nie udziela żadnych gwarancji w odniesieniu do kompletności, bezpieczeństwa, niezawodności, jakości, dokładności lub dostępności strony.

14.2 Powyższe wymienione nie ma wpływu na jakiekolwiek gwarancje, których nie można wyłączyć ani ograniczyć na mocy obowiązującego prawa.

15 OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

15.1 W żadnym przypadku Platforma CloseRocket, jej podmioty stowarzyszone lub jej licencjodawcy, usługodawcy, pracownicy, przedstawiciele lub dyrektorzy nie będą ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody w świetle jakiejkolwiek teorii prawnej, powstałe w wyniku korzystania lub niemożności korzystania ze strony internetowej, wszelkich powiązanych z nią stron internetowych, jakiejkolwiek zawartości strony internetowej lub innych stron internetowych lub jakichkolwiek usług zakupionych za pośrednictwem strony internetowej lub takich innych stron internetowych, włączając w to szkody bezpośrednie, pośrednie, szczególne, przypadkowe, wynikowe lub karne, w tym między innymi obrażenia ciała, ból i cierpienie, stres emocjonalny, utratę dochodów, utratę zysków, utratę działalności lub przewidywanych oszczędności, utratę możliwości użytkowania, utratę reputacji, utratę danych, niezależnie od tego, czy spowodowane są czynem niedozwolonym (w tym zaniedbaniem), naruszeniem umowy lub w inny sposób, nawet jeśli były przewidywalne.

15.2 Powyższe wymienione nie ma wpływu na odpowiedzialność, której nie można wyłączyć ani ograniczyć zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

16 KOMUNIKACJA

16.1 Jeśli w niniejszym dokumencie nie określono inaczej, wszelka komunikacja między Tobą a platformą będzie prowadzona w formie pisemnej w języku angielskim i będzie dostarczana na adresy fizyczne i/lub adresy e-mail podane na Twoim koncie. Powiadomienia/dokumenty będą uważane za doręczone:

16.1.1 przy odbiorze osobistym – poprzez przekazanie dokumentu osobie upoważnionej do odbioru dokumentów w imieniu odbiorcy, będącej adresatem i złożenie podpisu tej osoby na dowodzie nadania i/lub kopii dowodu nadania, lub poprzez odmowę przyjęcia dokumentu przez taką osobę, co zostanie potwierdzone oświadczeniem tej osoby lub co najmniej dwóch (2) innych osób, które były obecne przy odmowie dostawy;

16.1.2 w przypadku dostawy pocztą lub przesyłką kurierską – dostarczając dokument na adres odbiorcy podany w Twoim koncie (lub na inny adres będący faktycznym adresem zamieszkania lub siedziby odbiorcy), a w przypadku przesyłek poleconych – przekazując dokument osobie upoważnionej do odbioru dokumentów w imieniu odbiorcy będącego adresatem i poprzez podpis tej osoby na dowodzie nadania, jednak nie później niż w ciągu trzech

(3) dni od daty wskazanej na potwierdzeniu wysyłki, niezależnie od tego, czy doręczenie nastąpiło pomyślnie, czy nie;

16.1.3 w przypadku dostawy drogą e-mailową na adresy e-mail podane w Twoim koncie lub na inne znane Tobie i/lub platformie CloseRocket adresy e-mail – w momencie otrzymania przez adresata potwierdzenia doręczenia, jednak nie później niż w ciągu 24 godzin od wysłania wiadomości e-mail, niezależnie od tego, czy doręczenie nastąpiło pomyślnie czy nie.

16.2 Jeśli powiadomienie/pismo zostanie doręczone więcej niż jedną metodą doręczenia, takie powiadomienie/pismo zostanie uznane za doręczone w dniu, w którym dostawa na mocy niniejszej umowy nastąpi jako pierwsza.

16.3 Zarówno Ty, jak i CloseRocket macie prawo wyznaczyć nowy adres do dostarczania powiadomień/dokumentów. Jeśli Ty i/lub platforma CloseRocket nie powiadomi drugą stronę na piśmie o takiej zmianie z co najmniej pięciodniowym (5) wyprzedzeniem, wszystkie powiadomienia/dokumenty mogą zostać skutecznie doręczone i dostarczone na poprzedni adres podany na Twoim koncie.

17 WAŻNOŚĆ I ROZWIĄZANIE NINIEJSZEJ UMOWY

17.1 Niniejsza umowa staje się ważna i skuteczna po wypełnieniu formularza rejestracji konta w stronie internetowej.

17.2 Nie możesz zakończyć współpracy z platformą CloseRocket w ciągu pierwszych trzech miesięcy od potwierdzenia zamówienia, za wyjątkiem przypadków poważnego naruszenia niniejszej umowy lub obowiązków prawnych.

17.3 Po upływie początkowego trzymiesięcznego okresu każda ze stron może zakończyć współpracę za pisemnym wypowiedzeniem drugiej strony z zachowaniem minimalnego okresu wypowiedzenia wynoszącego jeden miesiąc kalendarzowy.

18 PRAWO WŁAŚCIWE I ROZSTRZYGANIE SPORÓW

18.1 Niniejsze warunki umowy podlegają i są interpretowane zgodnie z prawem Republiki Słowackiej.

18.2 Wszelkie spory wynikające z niniejszych warunków umowy lub w związku z nimi będą rozstrzygane przez sądy Republiki Słowackiej.

19 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

19.1 CloseRocket może od czasu do czasu zmieniać swoje warunki umowy. W przypadku takich zmian firma CloseRocket sporządzi nową kopię warunków dostępnych na tej stronie.

19.2 Potwierdzasz i zgadzasz się, że jeśli będziesz korzystać z platformy CloseRocket po dacie zmiany warunków umowy, CloseRocket potraktuje Twoje użycie jako akceptację zaktualizowanych warunków umowy.

19.3 Każde postanowienie niniejszych warunków jest interpretowane w taki sposób, aby było ważne, skuteczne, wiążące i wykonalne zgodnie z przepisami prawnymi Republiki Słowackiej w najszerszym możliwym zakresie Jeśli którekolwiek postanowienie niniejszych warunków jest lub stanie się nieważne, nieskuteczne, niewiążące lub niewykonalne, nie będzie to miało żadnego wpływu na ważność, skuteczność i wykonalność pozostałych postanowień niniejszych warunków, chyba że sam charakter takiego postanowienia wyklucza to zgodnie z ustawodawstwem Republiki Słowackiej.