Legislatíva
CloseRocket

Zásady ochrany osobných údajov

Tieto zásady ochrany osobných údajov (ďalej len „zásady“) si pozorne prečítajte, aby ste zistili, ako spoločnosť Deal machine s. r. o., so sídlom na adrese Hlboká cesta 1418/42, 010 01 Žilina, Slovenská republika, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka č.: 81291/L (ďalej lenCloseRocket“) používa osobné údaje. Prístupom k stránke www.closerocket.com alebo akýmkoľvek iným súvisiacim stránkam, aplikáciám, službám a tovaru alebo k akejkoľvek inej webovej stránke prevádzkovanej platformou CloseRocket, ktorá odkazuje na tieto zásady (spoločne ďalej len „stránka“), a ich používaním potvrdzujete, že ste si tieto zásady prečítali a rozumiete im. Tieto zásady sa môžu z času na čas meniť. Prípadné zmeny týchto zásad budú zverejnené na tejto stránke, pričom prijmeme aj akékoľvek ďalšie kroky, ktoré nám vyplývajú z príslušných zákonov, vrátane informovania o podstatných zmenách. Zmeny týchto zásad sú účinné od dátumu „poslednej aktualizácie“. Odporúčame vám, aby ste si pravidelne skontrolovali, či tieto zásady neboli aktualizované alebo zmenené.

STRUČNÁ VERZIA

Zhromažďované informácie – Väčšinu informácií, ktoré zhromažďujeme, nám poskytujete priamo vy pri registrácii na stránke, jej používaní, pri vypĺňaní formulárov alebo pri registrácii do ktoréhokoľvek z našich programov. Zhromažďujeme aj informácie o vašej komunikácii s platformou CloseRocket aj o akejkoľvek vašej komunikácii s ostatnými používateľmi na platforme CloseRocket. Navyše automaticky zhromažďujeme informácie pri vašom prístupe na stránku, pri jej prehliadaní, prezeraní alebo inom používaní a pri tom, ako prijímate informácie od predajcov tretích strán alebo iných dostupných zdrojov.

Náš právny základ pre používanie vašich osobných údajov – Ak je to relevantné v zmysle platných zákonov, bude každé spracovanie vašich osobných údajov odôvodnené „zákonným dôvodom“ spracovania, ktorý je uvedený nižšie.

Ako používame zhromaždené informácie? – Osobné údaje používame na to, aby sme vám mohli poskytnúť kvalitné služby a zaistili bezpečnosť, aby sme prevádzkovali stránku a porozumeli tomu, ako používatelia túto stránku používajú, a aby sme si plnili svoje záväzky voči vám. Rovnako ich zbierame, aby sme mohli zaistiť integritu a bezpečnosť trhu, aby sme zabránili podvodom, aby sme vás mohli kontaktovať a posielať vám priamu marketingovú komunikáciu, aby sme mohli propagovať a prezentovať túto stránku, naše služby a trhovisko platformy CloseRocket, aby sme splnili zákonné požiadavky verejných orgánov a dodržali platné zákony a nariadenia.

Ako dlho uchovávame osobné údaje – Osobné údaje budeme uchovávať len dovtedy, kým je to potrebné na splnenie účelu, na ktorý boli zhromaždené. V niektorých prípadoch však osobné údaje uchovávame aj dlhšie.

Deti – Táto stránka je v ponuke a k dispozícii pre používateľov vo veku aspoň 18 rokov a ktorí dosiahli vek na uzavretie záväznej zmluvy. Neplnoleté osoby nemajú povolenie používať stránku ani služby platformy CloseRocket. Vedome nezhromažďujeme osobné údaje od detí mladších ako 18 rokov.

Zdieľanie osobných údajov s tretími stranami – Osobné údaje zdieľame s tretími stranami, aby sme mohli prevádzkovať stránku, poskytovať vám naše služby, aby sme si splnili povinnosti, ktoré nám ukladajú platné zákony a predpisy, a predchádzali podvodom, porušovaniu a nezákonným činnostiam.

Kde uchovávame osobné údaje – Niektoré osobné údaje, ktoré nám poskytnete, budú v našom mene ukladať alebo spracúvať externí dodávatelia a sprostredkovatelia a môžu sa nachádzať v iných jurisdikciách.

Súbory cookie – Súbory cookie a podobné technológie (ako sú sledovacie pixely, pixely, tagy a skripty) používame na vylepšenie a prispôsobenie používateľského prostredia, na poskytovanie našich služieb, analýzu výkonu webovej stránky a na marketingové účely.

Nesledovať (DNT) – Naša stránka nereaguje na signály Do Not Track (DNT).

Externé odkazy – Naša stránka obsahuje odkazy na stránky tretích strán a ak z našej stránky prejdete na stránku tretej strany, akékoľvek údaje, ktoré tejto stránke poskytnete, a akékoľvek použitie týchto údajov treťou stranou nemá platforma CloseRocket pod kontrolou a nepodliehajú týmto zásadám.

Zabezpečenie – Zavádzame technické a organizačné opatrenia na zachovanie zabezpečenia našej stránky a vašich osobných údajov, aby sme mohli predchádzať neoprávnenému prístupu, strate, zneužitiu, zmene, zničeniu alebo poškodeniu, a to prostredníctvom štandardných priemyselných technológií a interných postupov.

Práva používateľov z EÚ, EHP a Spojeného kráľovstva – V prípade spracúvania osobných údajov týkajúcich sa používateľa z EÚ, EHP a Spojeného kráľovstva sa na naše spracúvanie vzťahujú ďalšie podmienky v súvislosti s vašimi právami ako dotknutej osoby podľa zákonov EÚ o ochrane údajov, ako je uvedené nižšie.

Aktualizácia osobných údajov – Prijímame kroky, ktoré zabezpečia, aby boli zhromažďované osobné údaje presné a aktuálne, a poskytujeme vám možnosť aktualizovať vaše informácie prostredníctvom nastavení profilu vášho účtu. Ak sa domnievate, že vaše informácie sú akýmkoľvek spôsobom nesprávne alebo nepresné, ihneď nám o tom dajte vedieť.

Kontaktujte nás – Vaše práva týkajúce sa vašich osobných údajov si môžete uplatniť tak, že nás kontaktujete na adrese [email protected]. Viac podrobností o právach, ktoré sa na vás vzťahujú, nájdete v dlhšej verzii týchto zásad.

Vyššie uvedené práva sú len tie najdôležitejšie. Viac o údajoch, ktoré zhromažďujeme, a o tom, ako ich používame, nájdete v dlhšej verzii našich zásad nižšie, ktorá vám pomôže porozumieť významu súborov cookie a ďalším pojmom.

DLHŠIA VERZIA

Platforma CloseRocket sa zaväzuje chrániť osobné údaje svojich používateľov – obchodníkov, spoločností a iných návštevníkov, ktorí si prehliadajú našu stránku („používatelia“), ako aj pridružených spoločností, influencerov a iných spolupracovníkov, ktorí s platformou CloseRocket komunikujú a spolupracujú. Sme presvedčení, že máte právo poznať naše postupy týkajúce sa informácií, ktoré zhromažďujeme, keď navštívite a/alebo používate našu stránku. Tieto zásady vysvetľujú naše postupy ochrany osobných údajov v súvislosti so stránkou a službami, ktoré platforma CloseRocket poskytuje, ako aj postupy ochrany osobných údajov, ktoré sa vzťahujú na pridružené spoločnosti, influencerov a iných spolupracovníkov, ktorí sú fyzickými osobami. Prístupom na stránku a na jej súvisiace stránky, prístupom k službám, tovaru a ich používaním a/alebo registráciou účtu potvrdzujete, že rozumiete tomu, ako spracúvame vaše osobné údaje v súlade s týmito zásadami, vrátane zhromažďovania, používania, zverejňovania, spracovania a uchovávanie osobných údajov z našej strany. V týchto zásadách sa tiež dozviete, ako obmedziť zdieľanie informácií.

1 Zhromažďované informácie

1.1 Informácie, ktoré poskytujete Pri registrácii na stránke, jej používaní, pri vypĺňaní formulárov a účasti na testoch zručností alebo v prieskumoch vás žiadame o poskytnutie určitých osobných údajov vrátane platnej e-mailovej adresy a používateľského mena. Požiadame vás tiež, aby ste uviedli, prípadne inak zhromažďujeme aj ďalšie informácie, napríklad vaše meno, údaje z profilu, fyzickú adresu alebo fakturačné údaje, telefónne číslo alebo iné kontaktné údaje, informácie o transakciách, informácie o platbe (napr. v určitých prípadoch spracúvame váš spôsob platby a číslo kreditnej karty), údaje a formuláre daňových poplatníkov, podrobnosti o iných prepojených účtoch na sociálnych sieťach, podrobnosti o vašich výkonoch, nákupoch, vzdelaní, profesii a odbornosti, informácie a súbory, ktoré ste na stránku nahrali, a ďalšie overovacie údaje (ako sú kópie vášho štátom vydaného preukazu totožnosti, pasu alebo vodičského preukazu, ak to umožňujú platné zákony). Zhromažďujeme aj informácie o vašej komunikácii s platformou CloseRocket alebo informácie obsiahnuté v tejto komunikácii, ako aj akúkoľvek vašu komunikáciu s ostatnými používateľmi na platforme CloseRocket.

1.2 Automaticky zhromažďované informácie Informácie zhromažďujeme, keď pristupujete na stránku, prehliadate si ju, prezeráte si ju alebo ju inak používate. Inými slovami, keď pristupujete na stránku, zhromažďujeme osobné údaje o tom, ako stránku používate, vrátane transakcií a komunikácie s inými používateľmi prostredníctvom stránky, vašich vyhľadávaní, stránok, ktoré ste navštívili, ako aj iných úkonov na stránke. Rovnako zhromažďujeme, používame a spracúvame informácie súvisiace s takýmto používaním, vrátane informácií o geografickej polohe, IP adrese, informácií o zariadení a pripojení, informácií o prehliadači a informácií z webového denníka a adries URL webových stránok, ktoré ste si prezerali alebo použili pred použitím našej stránky alebo po jej použití. Zhromažďujeme a spracúvame aj informácie týkajúce sa používania súborov cookie a podobných technológií, ako je uvedené nižšie. Tieto informácie používame na poskytovanie našich služieb, zlepšovanie používateľského prostredia, prispôsobenie vášho prehliadania, ako aj na monitorovanie stránky, aby sme zabránili podvodom a nevhodnému obsahu alebo správaniu.

1.3 Informácie, ktoré dostávame od tretích strán Informácie dostávame od externých predajcov a/alebo iných komerčne dostupných zdrojov, napr.:

 • Externí predajcovia, ktorí nám poskytujú údaje na doplnenie informácií, ktoré o vás zhromažďujeme, v súlade s platnými zákonmi. Dostávame napríklad upozornenia na podvody od poskytovateľov služieb v rámci nášho úsilia predchádzať podvodom a vyhodnocovať riziká. Informácie dostávame aj od poskytovateľov obohacovacích služieb na zlepšenie a prispôsobenie používateľského prostredia, ako aj od reklamných a marketingových partnerov, aby sme mohli riadiť a merať naše kampane.
 • (b) Ak do svojho účtu integrujete informácie od tretích strán alebo inak integrujete svoj účet so systémami, nástrojmi alebo produktmi tretích strán, dostaneme o vás určité informácie na základe vašich povolení od takýchto tretích strán.

Vaše osobné údaje spájame s informáciami, ktoré zhromažďujeme automaticky alebo získavame od iných spoločností, a používame ich na účely uvedené v týchto zásadách.

2 Náš právny základ pre používanie vašich osobných údajov

2.1 Ak je to relevantné v zmysle platných zákonov, bude každé spracovanie vašich osobných údajov odôvodnené „zákonným dôvodom“ spracovania. Vo väčšine prípadov bude spracovanie odôvodnené na základe toho, že:

 • ste nám poskytli súhlas na použitie vašich osobných údajov na konkrétny účel;
 • naše používanie vašich osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy alebo na vykonanie krokov na uzavretie zmluvy s vami (napr. na poskytovanie služieb, ktoré ste si zakúpili);
 • spracovanie je nevyhnutné na splnenie platnej zákonnej povinnosti alebo regulačnej povinnosti, ktorej podliehame (napr. predchádzanie podvodom), alebo
 • spracovanie je nevyhnutné na podporu našich oprávnených záujmov ako firmy (napr. na zlepšenie našich služieb pre vás), s výhradou vašich záujmov a základných práv a za predpokladu, že sa vždy vykonáva primeraným spôsobom.

3 Ako používame zhromaždené informácie?

3.1 Vaše osobné údaje použijeme na nasledujúce účely:

 • Aby sme vám poskytli kvalitné služby a zaistili bezpečnosť, aby sme mohli prevádzkovať našu stránku, aby sme si plnili záväzky voči vám a rozvíjali a zlepšovali naše služby. Osobné údaje používame, napríklad, na overenie vašej identity. Tieto informácie používame aj na zriadenie a nastavenie vášho účtu, overenie alebo opätovné vydanie hesla, zaznamenávanie vašej aktivity, na podporu vašej komunikácie s ostatnými používateľmi, poskytnutie zákazníckej podpory a z času na čas na to, aby sme vás mohli kontaktovať. Tieto informácie nám pomáhajú rozvíjať a zlepšovať naše služby, pochopiť a analyzovať náš výkon, ako aj vaše preferencie a výkon a prispôsobiť a personalizovať naše služby a zlepšiť vaše skúsenosti.
 • Aby sme mohli zabezpečiť integritu trhoviska, predchádzať podvodom a udržiavať zabezpečené a chránené trhovisko a služby. Osobné údaje používame, napríklad, na monitorovanie, sledovanie a prevenciu podvodných aktivít a iných nevhodných činností, na monitorovanie integrity obsahu, realizáciu bezpečnostných vyšetrovaní a na hodnotenie rizík, na overovanie alebo verifikáciu informácií, ktoré ste nám poskytli, na uplatňovanie našich zmluvných podmienok a dodržiavanie platných zákonov. Vedieme aj isté analýzy správania, ktorých zámerom je dosiahnutie vyššie uvedených cieľov, a v obmedzených prípadoch – ak odhalíme činnosť, o ktorej si myslíme, že predstavuje riziko pre trhovisko CloseRocket, iných používateľov, našu komunitu alebo tretie strany – môžu automatizované procesy obmedziť alebo limitovať vašu schopnosť používať platformu CloseRocket.
 • Aby sme vás mohli kontaktovať, ak o to požiadate alebo ak to inak schválite alebo povolíte podľa týchto zásad.
 • Na propagáciu a reklamu tejto stránky, našich služieb a trhoviska CloseRocket. Zhromaždené údaje používame, napríklad, na účely zasielania správ priameho marketingu (ako je uvedené nižšie), aby sme vám mohli zobrazovať informácie, ktoré by vás mohli zaujímať, alebo aby sme vás mohli informovať o iných propagačných aktivitách alebo podujatiach.
 • Aby sme mohli evidovať príslušné obchodné záznamy a splnili si tak zákonné požiadavky zo strany verejných orgánov a aby sme dodržiavali platné zákony a nariadenia prípadne iné povinnosti, ktoré nám vyplývajú zo zákona.

3.2 Pred použitím informácií na iný účel, ako sú tie, ktoré sú uvedené v týchto zásadách, vás požiadame o súhlas.

3.3 Priamy marketing:

 • Vaše osobné údaje používame na to, aby sme vám mohli poslať priamu marketingovú komunikáciu o našich produktoch, službách alebo akciách platformy CloseRocket, ktoré by vás mohli zaujímať, alebo o našich súvisiacich službách. Môže to byť prostredníctvom e-mailu, pošty, SMS, telefónu alebo cielenej online reklamy.
 • Spracúvanie vašich osobných údajov na marketingové účely je založené na našom oprávnenom záujme alebo na vašom súhlase, alebo inak, ako to dovoľujú platné zákony. Priamy marketing v akejkoľvek forme máte právo kedykoľvek zastaviť. Stačí kliknúť na odkaz na zrušenie (tzv. opt-out), ktorý je súčasťou každej komunikácie, alebo zaslať e-mail na adresu [email protected].
 • Prijímame kroky, aby sme priamy marketing obmedzili na primeranú a rozumnú úroveň a na zasielanie správ, o ktorých sa domnievame, že by vás mohli zaujímať alebo ktoré by mohli byť relevantné na základe informácií, ktoré o vás máme.

4 Ako dlho uchovávame osobné údaje?

4.1 Uplatňujeme všeobecné pravidlo uchovávania osobných údajov len na obdobie potrebné na splnenie účelu, na ktorý boli zhromaždené. Za určitých okolností však budeme uchovávať vaše osobné údaje aj dlhšie. Osobné údaje budeme uchovávať na nasledujúce účely:

 • kým sú potrebné a relevantné pre našu činnosť, napr. aby sme mali presný záznam o vašom vzťahu s nami v prípade akýchkoľvek sťažností alebo problémov, a
 • v súvislosti s osobnými údajmi zo zrušených účtov, aby sme splnili platné zákony, predchádzali podvodom, vedeli vybrať prípadné dlžné poplatky, riešili spory, odstraňovali problémy, pomáhali pri akomkoľvek vyšetrovaní, presadzovali zmluvné podmienky našej stránky a podnikli ďalšie kroky, ktoré nám umožňuje zákon.

5 Deti

5.1 Táto stránka je v ponuke a k dispozícii pre používateľov vo veku najmenej 18 rokov a starších, ktorí dosiahli vek na uzavretie záväznej zmluvy. Neplnoletí mladší ako 18 rokov nemajú povolenie používať túto stránku ani služby platformy CloseRocket. Vedome nezhromažďujeme osobné údaje od detí mladších ako 18 rokov. Rodičia a opatrovníci by mali vždy dohliadať na aktivity svojich detí. Ak zistíme, že sme zhromaždili alebo dostali osobné údaje od neplnoletej osoby mladšej ako 18 rokov, tieto osobné údaje vymažeme. Ak sa domnievate, že by sme mohli mať nejaké údaje od neplnoletej osoby mladšej ako 18 rokov alebo o takej osobe, kontaktujte nás na adrese [email protected].

6 Zdieľanie osobných údajov s tretími stranami

6.1 Bez vášho výslovného súhlasu nepredávame ani neprenajímame vaše osobné údaje tretím stranám na ich marketingové účely.

6.2 Vaše osobné údaje zdieľame s tretími stranami len v prípadoch, ktoré sú uvedené nižšie:

 • S ostatnými používateľmi a návštevníkmi stránky Po registrácii sa zverejní vaše používateľské meno, krajina a ďalšie informácie týkajúce sa vášho účtu a aktivity, skúseností s predajom, jazykové zručnosti, pričom tieto údaje budú viditeľné pre všetkých používateľov stránky. Upozorňujeme, že niektoré informácie (napr. vaše používateľské meno a profil) budú pri používaní takýchto funkcií verejne zobrazené. Vaše informácie budú tiež zdieľané s ostatnými používateľmi pri posielaní správ alebo inej komunikácii s takýmito používateľmi. Keď zverejníte svoje informácie a/alebo zdieľate svoje údaje s ostatnými používateľmi platformy CloseRocket, robíte tak na vlastné riziko. Ak sa rozhodnete zdieľať osobné údaje s inými používateľmi, tieto osobné údaje zdieľate s inými používateľmi ako samostatnými prevádzkovateľmi údajov. Hoci z našich zmluvných podmienok vyplýva povinnosť používateľov uchovávať informácie, ktoré s vami zdieľajú, v tajnosti, platforma CloseRocket nemôže zaručiť, že tak urobia všetci používatelia, a je vašou zodpovednosťou zabezpečiť, aby ostatní používatelia dodržiavali vaše normy.
 • S poskytovateľmi služieb Osobné údaje zdieľame na obchodné účely s poskytovateľmi služieb, ktorí nám poskytujú služby na účely prevádzkovania stránky, otvorenia a prevádzky vášho účtu, ako aj poskytovania doplnkových služieb a riešení. Patria sem okrem iných aj poskytovatelia hostingových služieb, spracovatelia a dodávatelia fakturačných a platobných služieb, poskytovatelia CRM systémov, služieb hosťovania fór, služieb správy komunít, služieb v oblasti ochrany údajov a kybernetickej bezpečnosti, poskytovatelia nástrojov na webovú analýzu a meranie výkonu, prekladateľských nástrojov, služieb IT typu SaaS, poskytovatelia služieb v oblasti nahrávania relácií, komunikačných systémov, mailingových systémov, služieb optimalizácie údajov a marketingu, služieb obohacovania údajov, právni a finanční poradcovia alebo technickí poradcovia. V súlade s platnými právnymi požiadavkami prijímame primerané technické a organizačné opatrenia, prostredníctvom ktorých od tretích strán požadujeme, aby primerane chránili vaše osobné údaje a spracúvali ich iba v súlade s našimi pokynmi.
 • Z právnych dôvodov Osobné údaje zdieľame s orgánmi činnými v trestnom konaní, verejnými orgánmi alebo inými stranami ako odpoveď na predvolanie alebo súdny príkaz, súdne konanie alebo ako odpoveď regulačným orgánom, ak sa domnievame, že to od nás vyžaduje zákon alebo že je to odôvodnené a potrebné na dodržanie právnych procesov, ak sa domnievame, že je potrebné alebo primerané poskytnúť osobné údaje orgánom činným v trestnom konaní, napríklad na vyšetrenie skutočného alebo predpokladaného podvodu alebo porušenia zákona, porušenia bezpečnosti alebo porušenia týchto zásad, aby sme mohli reagovať na nároky uplatnené voči nám a aby sme mohli chrániť práva, majetok alebo osobnú bezpečnosť platformy CloseRocket, našich zákazníkov alebo verejnosti.
 • Na realizáciu platieb a odhaľovanie podvodov Osobné údaje zdieľame so spracovateľmi platieb, agentúrami na odhaľovanie podvodov a podobnými tretími stranami za účelom realizácie platieb uskutočnených prostredníctvom stránky a zabezpečenia stránky a jej ochrany pred podvodmi, neoprávnenými transakciami (ako je pranie špinavých peňazí), nárokmi alebo inými záväzkami.
 • S používateľmi, s ktorými komunikujete Osobné údaje zdieľame, aby sme mohli podporiť interakcie medzi používateľmi.
 • V rámci firemnej transakcie Osobné údaje budú zverejnené aj vtedy, ak budeme vystavení obchodnej transformácii, ako je fúzia, predaj, prevod celého majetku alebo časti majetku CloseRocket, akvizícia, bankrot alebo podobná udalosť. V prípade, že predáme akúkoľvek časť našej činnosti alebo aktíva, vaše údaje poskytneme potenciálnemu kupujúcemu. Ak nás alebo podstatnú časť nášho majetku odkúpi tretia strana, informácie, ktoré máme o našich používateľoch, budú jedným z prevedených aktív.

7 Kde uchovávame vaše osobné údaje

7.1 Niektoré z osobných údajov, ktoré nám poskytnete, budú v našom mene ukladať alebo spracúvať externí dodávatelia a sprostredkovatelia a môžu sa nachádzať v iných jurisdikciách, ako sú Spojené štáty a Izrael, ktorých zákony sa môžu líšiť od jurisdikcie, v ktorej žijete. Či už tretím stranám alebo interne, dochádza aj k prenosu osobných údajov z Európskeho hospodárskeho priestoru (ďalej len „EHP“) do krajín mimo EHP, o ktorých sa predpokladá, že nezabezpečujú primeranú úroveň ochrany údajov z hľadiska európskej ochrany údajov, napr. Spojené štáty. Pokiaľ ide o prenosy údajov takýmto príjemcom mimo EHP, poskytujeme v súvislosti s prenosom údajov primerané záruky, najmä prostredníctvom uzavretia štandardných zmluvných doložiek Európskej únie (EÚ), ktoré sa z času na čas menia a dopĺňajú, a/alebo ekvivalentné záruky. Prijmeme všetky primerane potrebné kroky, aby sme zaistili, že sa k vašim osobným údajom pristupuje bezpečne a v súlade s týmito zásadami.

8 Súbory cookie

8.1 Súbory cookie a podobné technológie (ako sú sledovacie pixely, pixely, tagy a skripty) používame na vylepšenie a prispôsobenie používateľského prostredia, na poskytovanie našich služieb, analýzu výkonu webovej stránky a na marketingové účely.

8.2 Súbor cookie je informácia (textový súbor) uložená vo vašom zariadení. Keď navštívite našu stránku, nastavíme naše vlastné súbory cookie (tzv. first party cookies), aby sme uložili informácie na vašom zariadení, napr. vaše jazykové preferencie alebo prihlasovacie údaje. Používame aj externé súbory cookies, ktoré nastavujú naši partneri (ako je Google atď.).

8.3 Životnosť súboru cookie závisí od jeho funkcie. Súbory „session cookie“ sú aktívne iba počas vašej online relácie, zatiaľ čo „trvalé súbory cookie“ zostanú vo vašom zariadení aktívne aj po zatvorení prehliadača.

9 Nesledovať (Do Not Track)

9.1 Do Not Track (DNT) je predvoľba ochrany osobných údajov, ktorú si používatelia môžu nastaviť v niektorých webových prehliadačoch a ktorá im umožňuje odhlásiť sa zo sledovania webovými stránkami a online službami. Nerešpektujeme žiadosti prehliadača o „nesledovaní online“ (známe ako „Do Not Track“ signály), ale naše zásady používania súborov cookie opisujú, ako môžete prijímanie súborov cookie zrušiť.

10 Externé odkazy

10.1 Naša stránka obsahuje odkazy na stránky tretích strán a ak z našej stránky prejdete na stránku tretej strany, akékoľvek údaje, ktoré tejto stránke poskytnete, a akékoľvek použitie týchto údajov treťou stranou nemá platforma CloseRocket pod kontrolou a nepodliehajú týmto zásadám. Odporúčame vám prečítať si zásady ochrany osobných údajov každej stránky, ktorú navštívite. Tieto zásady sa vzťahujú výlučne na osobné údaje zhromaždené prostredníctvom našej stránky. Ak na sociálnu sieť nahráte obsah (vrátane osobných údajov) a potom označíte našu stránku, váš príspevok bude podliehať podmienkam používania a zásadám ochrany osobných údajov danej sociálnej siete, a to aj v prípade, že príspevok uverejníte na oficiálnej stránke CloseRocket na sociálnej sieti. Nad týmito podmienkami používania a zásadami ochrany osobných údajov nemáme kontrolu a nepreverovali sme ich primeranosť. Pred odoslaním akýchkoľvek osobných údajov by ste si ich preto mali prečítať.

11 Zabezpečenie

11.1 Zavádzame technické a organizačné opatrenia na zachovanie zabezpečenia našej stránky, našich služieb a osobných údajov, aby sme mohli predchádzať neoprávnenému prístupu, strate, zneužitiu, zmene, zničeniu alebo poškodeniu, a to prostredníctvom štandardných priemyselných technológií a interných postupov. Zmluvne zabezpečujeme, aby akákoľvek tretia strana, ktorá spracúva vaše osobné údaje, zaistila zachovanie dôvernosti a integrity vašich údajov bezpečným spôsobom a na rovnakej úrovni. Prenos údajov cez internet však nie je úplne bezpečný a hoci sa budeme usilovať chrániť vaše osobné údaje, nemôžeme zaručiť bezpečnosť vašich údajov prenášaných na našu stránku. Po prijatí vašich údajov použijeme prísne postupy a bezpečnostné prvky na prevenciu neoprávneného prístupu. Používatelia, ktorí sa zaregistrovali na stránke, súhlasia, že budú uchovávať svoje heslo v prísnej tajnosti a neposkytnú ho žiadnej tretej strane. Ďalšie informácie o našich postupoch v oblasti zabezpečenia údajov vám môžeme poskytnúť na požiadanie.

12 Práva používateľov z EÚ, EHP a Spojeného kráľovstva

12.1 Táto časť zásad sa na vás vzťahuje, ak žijete v EÚ, Európskom hospodárskom priestore (EHP) alebo Spojenom kráľovstve.

12.2 Prevádzkovateľom (v zmysle všeobecného nariadenia EÚ a Spojeného kráľovstva o ochrane osobných údajov („GDPR“)) z hľadiska spracúvania osobných údajov, ako je opísané v týchto zásadách ochrany osobných údajov, je: Deal machine s. r. o., so sídlom na adrese Hlboká cesta 1418/42, 010 01 Žilina, Slovenská republika, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, odd. Sro, vložka č.: 81291/L.

12.3 Podľa platných nariadení EÚ máte v súvislosti so svojimi osobnými údajmi nasledujúce práva:

 • právo požiadať o informácie o tom, ako a na akom základe sa spracúvajú vaše osobné údaje, a právo požiadať o ich kópiu;
 • (b) právo na opravu nepresných osobných údajov;
 • právo na vymazanie vašich osobných údajov za obmedzených okolností: keď ste presvedčení, že (a) už nie je potrebné, aby sme uchovávali vaše osobné údaje, že (b) vaše osobné údaje spracúvame na základe oprávnených záujmov a vy namietate proti takémuto spracúvaniu, pričom nevieme preukázať náš oprávnený dôvod na spracúvanie, (c) ak ste nám poskytli svoje osobné údaje na základe súhlasu a chcete svoj súhlas odvolať, pričom neexistuje žiadny iný dôvod, na báze ktorého môžeme vaše osobné údaje spracúvať, a (d) ak sa domnievate, že osobné údaje, ktoré o vás uchovávame, spracúvame nezákonne;
 • právo na obmedzenie spracúvania vašich osobných údajov, ak: a) je sporná presnosť osobných údajov, (b) spracúvanie je nezákonné, ale namietate proti vymazaniu osobných údajov, (c) už nepotrebujeme osobné údaje na účely, na ktoré boli zhromaždené, ale sú potrebné na preukázanie, uplatnenie alebo obhajobu právneho nároku, alebo ak (d) ste namietali proti tomu, aby sme spracúvali vaše osobné údaje na základe oprávnených záujmov a my vašu námietku posudzujeme;
 • právo namietať proti rozhodnutiam, ktoré sú založené výlučne na automatizovanom spracúvaní alebo profilovaní;
 • ak ste nám poskytli svoje osobné údaje na základe svojho súhlasu, máte právo požiadať nás o kópiu týchto údajov v štruktúrovanom, strojovo čitateľnom formáte a rovnako máte právo požiadať nás o prenos (zdieľanie) týchto údajov inému prevádzkovateľovi údajov, alebo
 • právo požiadať o kópiu alebo prístup k zárukám, na základe ktorých sa vaše osobné údaje prenášajú mimo EHP.

12.4 Za určitých okolností môžete mať z dôvodov týkajúcich sa vašej konkrétnej situácie právo namietať proti nášmu spracúvaniu vašich osobných údajov a môžeme nás požiadať, aby sme vaše osobné údaje ďalej nespracovávali. Ak sa navyše vaše osobné údaje spracúvajú na účely priameho marketingu, máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa vás týkajú v súvislosti s takým marketingom, čo zahŕňa aj profilovanie, a to v rozsahu, v akom sa týka takéhoto priameho marketingu. V takom prípade vaše osobné údaje nebudeme ďalej spracúvať na takéto účely.

12.5 Popri vyššie uvedených právach máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu zodpovednému za ochranu údajov. Upozorňujeme, že právo na prístup k osobným údajom a právo na ich vymazanie nepredstavujú absolútne práva a záujmy iných osôb môžu vaše právo na prístup alebo vymazanie obmedzovať v zmysle miestnych zákonov.

12.6 Pred poskytnutím údajov, ktoré od nás žiadate, vás požiadame o dodatočné údaje na potvrdenie vašej identity a z bezpečnostných dôvodov. Vyhradzujeme si právo účtovať poplatok, ak to zákon povoľuje. Odmietneme spracovať žiadosti, ktoré ohrozujú súkromie iných, sú mimoriadne nepraktické alebo by nás prinútili podniknúť kroky, ktoré nie sú prípustné podľa platných zákonov. Navyše v zmysle platných zákonov budeme v prípade potreby uchovávať určité osobné údaje na obmedzený čas na účely vedenia záznamov, účtovníctva a prevencie podvodov.

13 Aktualizácia osobných údajov

13.1 Prijímame kroky, ktoré zabezpečia, aby boli zhromažďované osobné údaje presné a aktuálne, a poskytujeme vám možnosť aktualizovať vaše informácie prostredníctvom nastavení profilu vášho účtu. Ak sa domnievate, že vaše informácie sú akýmkoľvek spôsobom nesprávne alebo nepresné, ihneď nám o tom dajte vedieť. Zabezpečíme, aby sme záležitosť vyšetrili a v prípade potreby čo najrýchlejšie opravili všetky nepresnosti, alebo vám poskytneme možnosti na ich rýchlu aktualizáciu alebo odstránenie (pokiaľ tieto informácie nebudeme povinní uchovávať na legitímne obchodné alebo právne účely). Pri aktualizácii vašich osobných údajov vás požiadame o overenie vašej totožnosti a až potom budeme môcť konať na základe vašej žiadosti. Ak máte z akéhokoľvek dôvodu problém s vymazaním svojich osobných údajov, kontaktujte platformu CloseRocket na adrese [email protected] a my vynaložíme primerané úsilie na vymazanie akýchkoľvek takýchto informácií v súlade s platnými zákonmi o ochrane osobných údajov.

13.2 Svoje osobné údaje si môžete skontrolovať a zmeniť po prihlásení sa na stránku a návšteve profilu účtu.

14 Kontaktujte nás

14.1 Ak si želáte uplatniť ktorékoľvek z vašich práv v súvislosti s vašimi osobnými údajmi, prosím, kontaktujte nás na adrese [email protected].

14.2 Ak máte akékoľvek otázky (alebo pripomienky) týkajúce sa týchto zásad, pošlite e-mail nášmu tímu na adresu [email protected] a my sa budeme usilovať odpovedať vám v primeranom časovom rámci. Na účely nariadenia GDPR (článok 27) môžete kontaktovať nášho zástupcu pre EÚ prostredníctvom nasledujúcich kontaktných údajov: Deal machine s. r. o., so sídlom na adrese Hlboká cesta 1418/42, 010 01 Žilina, Slovenská republika, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, odd. Sro, vložka č.: 81291/L.